Development u kostela Lhotka

Jedná se o rozsáhlou přístavbu kostela  Panny Marie Královny míru postaveném roku 1937. Farnost v čele s farářem Kordou tvrdí na svých webových stránkách  https://centrumlhotka.cz/ , že výsledkem projektu bude “oáza v poušti panelů”. Z porovnání výsledné vizualizace projektu zveřejněné na webu farnosti a satelitního snímků (mapy.cz) stávajícího stavu kostela+zahrady musí být i laikovi na první pohled zřejmé, že se jedná pouze o další exploataci území. Jediný strom před kostelem, který má ze zahrady zůstat, bude podle dokumentace projektu obklopen hloubkovými vrty pro tepelné čerpadlo. Ze zkušenosti z jiných projektů víme, že vrty fungující jako drenáž s velkou pravděpodobností zlikvidují i tento zbylý strom.

Stávající stav                                                                        Po přestavbě

       

       

     

Sakrální stavby mají sloužit náboženským účelům, nikoli uspokojování bytových a parkovacích potřeb duchovních. Odmítáme arogantní a přezíravý přístup vedení Římskokatolické farnosti Lhotka k oprávněným zájmům sousedů i nás všech, obyvatel Prahy, kteří sdílíme společné kulturní a přírodní dědictví a máme zájem na jeho zachování pro budoucí generace. Zeleň kostelní zahrady slouží nám všem, a to nejen svým nesporným výrazným pohledovým – estetickým působením ale i svou nenahraditelnou hygienickou funkcí. Odmítáme degradaci uličního prostoru Mariánské ulice obvodovou gabionovou zdí stejně jako ohrožení stromů v předpolí kostela budoucí kolizí do veřejného prostranství přesahujícího vykonzovalovaného bytu duchovního s velkoformátovou nevkusnou ikonou v průčelí. Dne 13.7. 2021 obdrželo Ministerstvo kultury stanovisko Národního památkového ústavu, jehož odborná komise DOPORUČILA prohlásit kostel i s přilehlými pozemky za národní kulturní památku. Ministerští úředníci z dob ministra Daniela Hermana (KDU-ČSL) se snaží ze všech sil, aby rozhodování ministerstva neprobíhalo pod veřejnou kontrolou. Vytrvale odmítá  žadateli vyhovět jeho právu nahlížet do spisu probíhajícího řízení, ačkoliv žadatel bezpochyby doložil svůj právní zájem, jak požaduje zákon.   

Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení zde→

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2022

04

Nejvyšší správní soud zamítl kasaci spolku proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2021, č. j. 10 A 160/2019 – 270 viz 2023_04_27_NSS_Lhotka_zamitnuti_kasace.pdf

03

Po mnohaměsíčních obstrukcích Ministerstvo kultury splnilo svou zákonnou povinnost a dne 17.3.2022 poskytlo podle zákona č.106/1999Sb. informace z průběhu řízení. Mimo jiné jsme tak zjistili, že ačkoliv památkáři svým odborným posudkem podpořili prohlášení kostela za kulturní památku, ministerští úředníci prohlášení zamítli viz 2022_01_19_Rozhodnuti_neprohlaseni_kostela_kulturni_pamatkou.pdf.

01

Spolek podal rozklad proti usnesení úředníků MK z 22.12.2021, které podle názoru spolku neoprávněně brání v úkonu nahlížení do spisu a podal stížnost na tento postup viz  2022_01_19_MK_rozklad_stiznost_nahlizeni_spis_§38_pravni_zajem_GDRP.pdf

2021

12

Tři čtvrtě roku od podání žádosti (25.5.2021) o nahlížení do spisu na MK týkajícího se prohlášení kostela kulturní památkou vydali úředníci usnesení, že se nahlížení zamítá viz 2021_12_22_Usn_MK_odepreni_prava_nahlizeni.pdf. Přitom spolek má informace, že došlo k prohlášení kostela za kulturní památku, avšak farnost se proti rozhodnutí Ministerstva kultury odvolala. Nemožnost nahlížet do spisu zabraňuje spolku poskytnout kopii rozhodnutí o prohlášení kostela kulturní památkou stavebnímu úřadu Prahy 4, který dělá vše pro to, aby mohl vydat stavební povolení umožňující destrukci kostela.

10

Ani po čtvrt roce úředníci Ministerstva kultury z dob ministra Daniela Hermana nerozhodli o prohlášení či neprohlášení kostela za kulturní památku. Přejme si, aby novým ministrem nebyl nikdo z KDU-ČSL, který by se ocitl ve střetu zájmů, když by musel v případě odvolání proti rozhodnutí úředníků rozhodovat jako poslední instance. Úředníci ministerstva znemožňují žadateli o prohlášení kostela památkou nahlížet do spisu, o které se spolek opakovaně pokouší viz doplnění  žádost o nahlížení 2021_09_24_MK_vyzva_nahlednuti_spis_§38_pravni_zajem.pdf

07

Dne 13.7. Národní památkový ústav odeslal na Ministerstvo kultury závěry své odborné komise, která !DOPORUČILA! prohlásit kostel i s přilehlými pozemky za národní kulturní památku viz dokumenty 2021_07_13_02a-LH-Kostel-PMKM-pruvodni-dopis-NPU-cj-34190.pdf,   2021_07_13_02b-LH-Kostel-PMKM-navrh-komplet.pdf

06

Ministr kultury osobně převzal petici za záchranu kostela farnosti Lhotka

Snahu místních obyvatel a našeho spolku zachránit kostel na Lhotce podpořili herci Bára Hrzánová a Petr Vacek. Podívejte se na video, které natočili Herci Bára Hrzánová a Petr Vacek podpořili naši snahu o záchranu kostela na Lhotce

05

Dne 25. 5. 2021 podal spolek datovou schránkou žádost o umožnění nahlédnutí do spisové dokumentace zahájeného řízení, a to v souladu s § 38 správního řádu.

Byla zahájena finanční sbírka určená pro záchranu areálu kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce. Informativní leták určený k okamžitému tisku a roznosu je k dispozici ke stažení zde: 2021_05_27_Letak_kostel_Lhotka_tisk.pdf

Spolek podal návrh na přerušení stavebního řízení z důvodu zahájení řízení o prohlášení souboru “Kostel Panny Marie Královny Míru” v Praze 4 – Lhotce za kulturní památku. viz 2021_05_15_MJ_SU_UMCP4_navrh_preruseni_rizeni_KP_MK.pdf

Ministerstvo kultury návrh spolku vyhodnotilo jako důvodný a zahájilo správní řízení o prohlášení kostela a jeho okolí kulturní památkou viz 2021_05_03_MK_vyroz_zahaj_rizeni_kult_pam_kostel_Lhotka.pdf

04

Spolek podal na Ministerstvu kultury návrh na prohlášení kostela za kulturní památku 2021_04_21_MK_navrh_kostel_Lhotka.pdf

Spolek podal kasační stížnost.

Prvoinstanční soud, aniž by předvolal navržené svědky nebo jakkoliv se zabýval argumenty žaloby, jen zopakoval rozsudek NSS.

02

Nejvyšší správní soud v rozporu s dosavadní judikaturou NSS dal za pravdu žalované straně viz rozsudek 2021_02_05_NSS_rozsudek.pdf a vrátil věc prvoinstančnímu soudu.

 2020

04

Vyjádření spolku ke kasační stížnosti →

02

Text kasační stížnosti → – MHMP podal obratem kasační stížnost proti rozsudku

Text rozsudku → v nezvykle krátkém čase vydal soud rozsudek

2019

11

Podání žaloby →  – Vysvětlení okolností podání žloby s možností si žalobu stáhnout v plném znění

01

Investor v roce 2018 podal žádost o povolení kácení dřevin z důvodu jejich kolize se stavbou. Spolek se do tohoto řízení přihlásil a postupně se odvolává proti všem rozhodnutím orgánům “ochrany” přírody MČ a MHMP, které automaticky vyhovují investorovy v jeho snaze vykácet desítky dřevin v okolí kostela. Argumentace úřadů je postavena na znaleckém posudku 2018_12_10_Znalecky_pos_MC_Ph4_Kostel_Lhotka.pdf, Ten ačkoliv přiznává, že dřeviny k vykácení byly vysázeny k plnění dominantně estetické a mikroklimatické funkce, v závěru hodnotí, že se nejedná o výjimečné dřeviny a jejich funkce v lokalitě je zastupitelná. Tento závěr rozporuje druhý znalecký posudek, který zadal spolek 2019_01_30_Znalecky_pos_Pankracka_spol_Kostel_Lhotka.pdf

2018

06

V rámci předvolební kampaně vyjádřil oficiální podporu tomuto projektu starosta Petr Štěpánek (SZ) . Nezákonné ovlivňování úředníků, kteří během rozhodování v rámci územního řízení otočily o 180°,  se však dokazuje těžko.   2018_06_Zastita_starosty_MCP4.pdf

04

Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 4 svým usnesením doporučila , aby MČ Praha 4 jakožto účastní územního řízení podal na stavební úřad podnět účastníka řízení  na obnovu územního řízení viz bod č. 5 zápisu 2018_04_09_ZAPIS-33-zasedani-Komise-uzemniho-rozvoje-a-vystavby.pdf. Rada MČ Praha 4 v čele se starostou Petrem Štěpánkem (SZ) toto doporučení ignorovala !!!!!!

Ing. arch. Michal Gavlas vypracoval odborné připomínky k rekonstrukci a přístavbě kostela. Rozhodně stojí za přečtení 2018_04_Arch_Gavlas_Pripominky-k-rekonstrukci-kostela-Panny-Marie-Lhotka.pdf

2017

12

Investor žádá o stavební povolení. Spolek se na základě zkušenosti z územního řízení do stavebního řízení již přihlašuje. Detaily stavebního projektu popisuje tzv. Souhrnná technická zpráva, kterou si můžete stáhnout zde 2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_1-31.pdf,    2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_32-65.pdf,   2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_66-86.pdf

2016

10

Se spoustou úřady povolených výjimek a navzdory podaným námitkám místních obyvatel, kteří však nebyli schopni svůj odpor dotáhnout až do stádia žalob, bylo vydáno územní rozhodnutí, kterým byla umístěna stavba rekonstrukce a přístavby kostela Panny Marie královny míru na Lhotce viz 2016_10_31_UR_UMCP4_pristavby_kostel_Lhotka.pdf. Spolek Pankrácká společnost nebyl účastníkem územního řízení, protože naprosto mylně spoléhal na “zelené” vedení radnice MČ Praha 4, která účastníkem řízení byla.