Pankrácká společnost, z.s.

Obytný soubor Habrovka

Jedná se o developerský projekt Arcibiskupství pražského v bývalé zahrádkářské kolonii pod hasičárnou v Krči. Záměrem investora je postavit zde 5 vila domů a 8 rodinných domů. Celkově se jedná o vznik zhruba 100 nových bytových jednotek. Velice nadějná spolupráce investora, projektanta a místního spolku, která vedla k úpravám projektu v zájmu většiny místních obyvatel i investora, se zdála být vzorem slušného developmentu. Bohužel investorem provedené nezákonné vykácení skoro dvou hektarů zapojených porostů zařadilo projekt do skupiny běžných deveplopmentů v Praze. Spolek Pankrácká společnost zde byl účastníkem Řízení o povolení kácení, dokud ho investor neukončil stažením žádosti o povolení kácení a nevyřešil “svůj problém” se vzrostlými stromy a náhradní výsadbou po svém. Nyní, kdy investor získal tzv. územní rozhodnutí a snaží se získat stavební povolení, se spolek snaží docílit nápravy škod alespoň domluvou na co nejrozsáhlejší funkční náhradní výsadbě, která by dokázala využít mimořádných vodních zdrojů nacházející se v této lokalitě. Dokumenty popisující tento projekt jsou ke stažení na ke-stazeni/dokumenty-os-habrovka/

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2020

07

Dne 29.7. byl spolku doručen návrh vyčíslení vykácené zeleně a rozsah náhradní výsadby. Spolek si vyžádal čas na nastudování materiálů z důvodu zaneprázdněností jinými kauzami.

05

Dne 19.5. proběhla schůzka na vykáceném pozemku s následným přesunem na hřiště hasičů. Schůzky se zúčastnil zástupce arcibiskupství Ing. Vladimír Tylš, arboristka Ing. Matoušková, architekt Ing. arch. Matyáš Sedlák a  zástupci spolku Pankrácká společnost Ing. Marie Jelínková, Ing. Petr Vrána Ph.D. Bylo domluveno, že paní arboristka do měsíce pošle spolku k posouzení ohodnocení vykácené zeleně  ke stavu roku 2016 a návrh náhradní výsadby. Architekt posoudí možnosti zachování opěrné stěny. Při zachování opěrné stěny bylo konstatováno, že budou muset být stejně vykáceny kvůli příjezdové cestě 3 topoly + 1 nyní již prakticky suchý. Naopak největší topol na západním okraji stromořadí bude zachován.

04

Spolek Pankrácká společnost kontaktuje investora za pomoci pana Matyáše Sedláka. Dojde k vysvětlení situace. Topoly nejsou ve špatném stavu, ale překážejí stavbě v případě, že bude muset být odstraněna opěrná stěna. Arcibiskupství pod tlakem spolku žádost o povolení kácení topolů stáhlo. Byla domluvena schůzka na místě, na které by se domluvil způsob náhradní výsadby a zachování co největšího počtu topolů.

03

Arcibiskupství zažádalo o vykácení všech topolů na hřišti hasičů. Ačkoliv se v žádosti argumentuje jejich špatným stavem, což lze označit za developerskou klasiku. 2020_03_26_Ozn_rizeni_povoleni_kaceni_14_topolů_Habrovka_Arcibiskupství.pdf

02

Během doby vegetačního klidu došlo k vykácení prakticky všech ovocných stromů, ke kterému podle názoru investora nebylo nutné úřední Rozhodnutí o povolení kácení. Aby se místní zdrželi odporu, vyvěsil investor na plot po celém obvodu pozemku vysvětlující leták viz 2020_02_Kaceci_oznameni_Arcibiskupstvi_na_plot.jpg

2019

09

Obytný soubor Habrovka získal tzv. územní rozhodnutí viz 2019_09_16_Habrovka_MČP4-OV_ÚZEMNÍ-ROZHODNUTÍ_1.strana.pdf

2018

06

Petr Vrána pod hlavičkou spolku Stará Krč zorganizoval ve společenské místnosti Habrovka a ve škola sv. Augustina v Hornokrčské ulici informativní schůzku místních obyvatel k novému územnímu plánu, Parkovacímu domu Budějovická a Obytnému souboru Habrovka viz prezentace 2018_06_07_Prezentace_Vrana_StaraKrc.pdf. Projekt OS Habrovka odprezentoval Ing. arch. Matyáš Sedlák.

2017

05

Po dalším “očistném” prokácení byl proveden třetí dendrologický průzkum viz 2017_05_Habrovka_treti_dendrolog_pruzkum.pdf

2016

02

Po vykácení části křovin byl proveden druhý dendrologický průzkum viz 2016_02_Habrovka_druhy_dendrolog_prilohaA2.pdf

 

2015

11

Byl proveden první dendrologický průzkum s tím, že se bude žádat o povolení kácení pro očistný prořez, aby bylo území prostupné pro geologický průzkum, atd.

10

Na Komisi územního rozvoje odprezentovali páni Horčička, Sedlák přepracovanou variantu OS Habrovka s připojením na komunikace Ševce Matouše a Na Krčské stráni. Podmínkami schválení bylo mimo jiné dosázení stromů pro přírodní amfiteátr, který bude náhražkou za likvidaci rokle. Celý zápis si můžete přečíst zde

07

Proběhla schůzka členů spolku Stará Krč Ivany Zounarové a Petra Vrány s pány Horčičkou a Sedlákem v sídle Edifice. Jednalo se především o technické a finanční náročnosti využití ulice Nad Svahem jako přípojné komunikace k OS. Ukázalo se jako levnější a šikovnější řešení přepracovat projekt tak, aby dočasná komunikace přes hřiště hasičů zřízená pro stavební techniku se stala trvalou obslužnou komunikací zhruba poloviny OS. Druhá polovina OS bude i nadále dopravně obsloužena z ulice Ševce Matouše. Tím se investor vyhne investicím desítek miliónů do zpevnění a rozšíření ulice Nad Svahem a zároveň se dopravní zátěž rozloží do celého území. Zároveň vznikne další důležitý argument proti vzniku Parkovacího domu Budějovická. Existovala i třetí varianta, jenže ta se ukázala kvůli nadlimitnímu sklonu komunikace jako nepoužitelná. Všechny uvažované varianty si můžete prohlédnout 2015_07_Varianta1_Puvodni_navrh.pdf 2015_07_Varianta2_Matouse_NaKrStrani.pdf 2015_07_Varianta3_UHabrovky_NaKrcskeStrani.pdf.

 

Proběhla schůzka místních obyvatel, radní pro Územní rozvoj Alžběty Rejchrtové, pánů Horčičky a Sedláka, členů spolku Stará Krč při na místě, kde je OS Habrovka plánován. Mimo přípojných komunikací se řešilo i zachováni rokle, která bývá využívána pro divadelní scénu při festivalech Habrovka.

06

Během Komise územního rozvoje MČ Praha 4 představil zástupce investora (Arcibiskupství pražské) pan Horčička z firmy Edifice a projektant pan Ing. arch. Matyáš Sedlák z m4 architekti, spol. s r.o. projekt Obytného souboru Habrovka. Zápis z jednání si můžete stáhnout zde. Hlavním závěrem členů komise byl požadavek na posuzování jak bytových domů, tak i rodinných domů jako celku. Bylo zformulováno doporučení, aby se investor s projektanty zamysleli nad novým řešení dopravního připojení, protože ve stávajícím projektu uvažované komunikace jsou již nyní na hranici provozuschopnosti.