Obytný soubor Habrovka

Jedná se o developerský projekt Arcibiskupství pražského v bývalé zahrádkářské kolonii pod hasičárnou v Krči. Záměrem investora je postavit zde 5 vila domů a 8 rodinných domů. Celkově se jedná o vznik zhruba 100 nových bytových jednotek. Velice nadějná spolupráce investora, projektanta a místního spolku, která vedla k úpravám projektu v zájmu většiny místních obyvatel i investora, se zdála být vzorem slušného developmentu. Bohužel investorem provedené nezákonné vykácení skoro dvou hektarů zapojených porostů zařadilo projekt do skupiny běžných deveplopmentů v Praze. Spolek Pankrácká společnost zde byl účastníkem Řízení o povolení kácení, dokud ho investor neukončil stažením žádosti o povolení kácení a nevyřešil “svůj problém” se vzrostlými stromy a náhradní výsadbou po svém. Nyní, kdy investor získal tzv. územní rozhodnutí a snaží se získat stavební povolení, se spolek snaží docílit nápravy škod alespoň domluvou na co nejrozsáhlejší funkční náhradní výsadbě, která by dokázala využít mimořádných vodních zdrojů nacházející se v této lokalitě. Dokumenty popisující tento projekt jsou ke stažení na ke-stazeni/dokumenty-os-habrovka/

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2023

08

Na základě žádosti stavebníka stavební úřad Prahy 4 vydal Oznámení o zahájení změny UR a zahájení Stavebního řízení vodních a kanalizačních objektů viz 2023_08_09_Oznameni_zahajeni_ZmenaUR_SP_vodni_stavby.pdf Jde o další legální salámovou metodu, kdy stavebník bez stavebního povolení hlavní stavby chce zahájit alespoň stavby spadající pod vodoprávní úřad, přičemž jak spolek, tak i většina účastníků řízení hlavní stavby jsou z tohoto řízení opět vyšachováni. Lze jen připomenout, že arcibiskupství podobným způsobem po té, co v rámci řízení o povolení kácení zjistilo, kolik náhradní výsadby by muselo zrealizovat, svou žádost o povolení kácení  stáhlo, vykácelo a pak podalo žádost novou. Orgány “ochrany” přírody Prahy 4 tento postup bez potíží zkouslo.

 

Stavebník požádal o další prodloužení lhůty na doplnění dokumentace do 31.12. 2023 a úřad mu vyhověl viz 2023_08_07-OS-Habrovka-rozhodnuti-prodlouzeni-lhuty.pdf.

01

Stavebník požádal o prodloužení lhůty na doplnění dokumentace do 30.6.2023 a úřad mu vyhověl viz dokumenty z posledního nahlížení do spisu 2023_01_11-16_20-OS-Habr-obsah-spisu.pdf2023_01_11-OS-Habr-doc-6-9.pdf. Z dokumentů je zřejmé, že letos na pozemcích pod hasičárnou dojde minimálně k odstranění místní studny.

2022

10

Stavebník dne 8.9.2022 podal doplnění dokumentace požadované úřadem dne 31.1.2022. Úřad vložil doplnění do spisu dne 26.10.2022. Na fotografii je vidět rozsah dokumentace. V dolní části vozíku je v krabici původní dokumentace, zbytek je doplněná část dokumentace. Podle všeho není dokumentace stále kompletní.  Co se týče vykácení pozemku, v dokumentech 2022_10_26-Habr-dendr-kaceni-mapa-2020.pdf2022_10_26-Habr-dendr-pruzk-kaceni-2020.pdf2022_10_26-Habr-dendr-pruz-kaceni-2-2020.pdf je mapka a soupis dřevin, které chce stavebník pokácet, či ponechat.

01

Stavební úřad Prahy 4 zhodnotil Žádost o stavební povolení z 16.2.2021 a dne 31.1.2022 vydal Výzvu k doplnění žádosti s lhůtou pro doplnění 8 měsíců a stavební řízení přerušil. Stavebník má doplnit celkem 61 položek. Například aktualizovat závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m.P., kde je rozpor mezi přirozeným větráním okny a nadlimitními hodnotami hluku od Jižní spojky (položka 20). A například v 44 položce je vyzván k doplnění pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydané OŽPAD Praha 4. Aktuální stav a obsah spisu řízení si můžete prohlédnout zde 2022_04_27-Habr-spis.pdf

2021

05

Vyjádření OŽPAD Praha 4 k podnětu spolku si můžete přečíst zde 2021_05_11_vyjadreni-OZPAD_k_podnetu_PS_habrovka.pdf. Plánované  kroky spolku v reakci na podraz Arcibiskupství pražského a podle spolku protizákonném postupu tolerovaném úřadem nebudeme prozatím zveřejňovat.

04

Dne 22. 3. 2021 vydal ÚMČP4 oznámení o zahájení nového řízení povolení kácení  55 ks dřevin a zapojeného porostu dřevin o celkové výměře 14092 m2 na již vykácených pozemcích.  Jde jednoznačně o pokus zpětně zlegalizovat kácení, o kterém Arcibiskupství tvrdilo, že provádí legálně viz plakát 2020_02_Kaceci_oznameni_Arcibiskupstvi_na_plot.jpg. Žádost o povolení kácení již vykácených zapojených  porostů je porušením ústních dohod, která  Arcibiskupství se spolkem uzavřelo. Spolek nemůže reagovat jinak než podáním podnětu ve snaze vymáhat právo, protože orgány ochrany životního prostředí doposud nečinně pouze přihlížely.  2021_04_13_Habrovka_podnet_nepovolene_kaceni.pdf

02

Dne 16.2. 2021 byla podána Žádost o stavební povolení, následně byl založen spis značky P4/085717/21/OST/ERKA

01

Ve farním listu Michelské farnosti, kam spadá i kostel sv. Františka z Assisi v Krči vyšel článek k Obytnému souboru (OS) Habrovka, který bezprostředně s kostelem sousedí. Článek stručně popisuje celou historii a dosavadní stav projektu.  Celý farní list, kde na straně 9 začíná článek o OS Habrovka,  si můžete stáhnout zde 2021_01_Farni_list_Habrovka.pdf. Na článku spolupracoval člen našeho spolku. Jestliže nalezneme obdobný článek z dílny Arcibiskupství , též ho samozřejmě zveřejníme na našich stránkách.

2020

12

Vyčíslení vykácené zeleně předložené zástupci Arcibiskupství bylo uděláno stylem “započteme jen několik málo nadměrečných stromů, o zapojených porostech se nebudeme bavit”. I na takto ořezaný výčet pokácených stromů je Arcibiskupstvím navržená náhradní výsadba nedostatečná. Jednoduše z toho důvodu, že na zastavěném pozemku na Habrovce není dost místa. OŽPAD MČ Praha 4 je pro poskytnutí městských pozemků prakticky nepoužitelný. Finanční náhradu ekologické ztráty nelze provést (zákon ji umožňuje, ale neexistuje prováděcí vyhláška).  Proto spolek navrhuje, aby Arcibiskupství pro náhradní výsadbu navrhlo další pozemky, které vlastní v Praze a blízkých obcích. 

07

Dne 29.7. byl spolku doručen návrh vyčíslení vykácené zeleně a rozsah náhradní výsadby. Spolek si vyžádal čas na nastudování materiálů z důvodu zaneprázdněností jinými kauzami.

05

Dne 19.5. proběhla schůzka na vykáceném pozemku s následným přesunem na hřiště hasičů. Schůzky se zúčastnil zástupce arcibiskupství Ing. Vladimír Tylš, arboristka Ing. Matoušková, architekt Ing. arch. Matyáš Sedlák a  zástupci spolku Pankrácká společnost Ing. Marie Jelínková, Ing. Petr Vrána Ph.D. Bylo domluveno, že paní arboristka do měsíce pošle spolku k posouzení ohodnocení vykácené zeleně  ke stavu roku 2016 a návrh náhradní výsadby. Architekt posoudí možnosti zachování opěrné stěny. Při zachování opěrné stěny bylo konstatováno, že budou muset být stejně vykáceny kvůli příjezdové cestě 3 topoly + 1 nyní již prakticky suchý. Naopak největší topol na západním okraji stromořadí bude zachován.

04

Spolek Pankrácká společnost kontaktuje investora za pomoci pana Matyáše Sedláka. Dojde k vysvětlení situace. Topoly nejsou ve špatném stavu, ale překážejí stavbě v případě, že bude muset být odstraněna opěrná stěna. Arcibiskupství pod tlakem spolku žádost o povolení kácení topolů stáhlo. Byla domluvena schůzka na místě, na které by se domluvil způsob náhradní výsadby a zachování co největšího počtu topolů.

03

Arcibiskupství zažádalo o vykácení všech topolů na hřišti hasičů. Ačkoliv se v žádosti argumentuje jejich špatným stavem, což lze označit za developerskou klasiku. 2020_03_26_Ozn_rizeni_povoleni_kaceni_14_topolů_Habrovka_Arcibiskupství.pdf

02

Během doby vegetačního klidu došlo k vykácení prakticky všech ovocných stromů, podměrečných stromů a keřů, ke kterému podle názoru investora nebylo nutné úřední Rozhodnutí o povolení kácení. Aby se místní zdrželi odporu, vyvěsil investor na plot po celém obvodu pozemku vysvětlující leták viz 2020_02_Kaceci_oznameni_Arcibiskupstvi_na_plot.jpg. Protože od samého začátku šlo na celém pozemku o zapojené porosty, bylo povolení kácení nutné!!!!!!!!

2019

09

Obytný soubor Habrovka získal tzv. územní rozhodnutí viz 2019_09_16_Habrovka_MČP4-OV_ÚZEMNÍ-ROZHODNUTÍ_1.strana.pdf

2018

06

Petr Vrána pod hlavičkou spolku Stará Krč zorganizoval ve společenské místnosti Habrovka a ve škola sv. Augustina v Hornokrčské ulici informativní schůzku místních obyvatel k novému územnímu plánu, Parkovacímu domu Budějovická a Obytnému souboru Habrovka viz prezentace 2018_06_07_Prezentace_Vrana_StaraKrc.pdf. Projekt OS Habrovka odprezentoval Ing. arch. Matyáš Sedlák.

2017

05

Po dalším “očistném” prokácení byl proveden třetí dendrologický průzkum viz 2017_05_Habrovka_treti_dendrolog_pruzkum.pdf

2016

03

Arcibiskupství v zastoupení atelieru m4 architekti zpět vzalo žádost o povolení kácení viz 2016_03_11_Zpetvzeti_zadosti_povoleni_kaceni.pdf  načeš úřad zastavil řízení o povolení kácení viz 2016_03_14_Zastaveni_rizeni_povoleni_kaceni.pdf. Tím skončil vliv environmentálních spolků na povolovací proces kácení, tady především na určení ekologické škody a uložení náhradní výsadby.

02

Po vykácení části křovin byl proveden druhý dendrologický průzkum viz 2016_02_Habrovka_druhy_dendrolog_prilohaA2.pdf

01

Na pozemku bylo provedeno místní ohledání. Mimo zástupci úřadu MČ Praha 4 a Arcibiskupství se ohledání zúčastnili zástupci environmentálních spolků. Ti upozornili, že na celém pozemku se zjevně jedná o zapojené porosty, které vyžadují povolení kácení jako celek. Nelze získat povolení pouze pro jednotlivé největší stromy a zbytek vykácet bez povolení.

 

2015

12

Arcibiskupství v zastoupení ateliéru m4 architekti podalo žádost o povolení kácení z důvodu “špatného zdravotního stavu dřevin a zpřehlednění terénu” viz žádost 2015_12_21_Zadost_o_povoleni_kaceni.pdf

11

Byl proveden první dendrologický průzkum s tím, že se bude žádat o povolení kácení pro očistný prořez, aby bylo území prostupné pro geologický průzkum, atd.

10

Na Komisi územního rozvoje odprezentovali páni Horčička, Sedlák přepracovanou variantu OS Habrovka s připojením na komunikace Ševce Matouše a Na Krčské stráni. Podmínkami schválení bylo mimo jiné dosázení stromů pro přírodní amfiteátr, který bude náhražkou za likvidaci rokle. Celý zápis si můžete přečíst zde

07

Proběhla schůzka členů spolku Stará Krč Ivany Zounarové a Petra Vrány s pány Horčičkou a Sedlákem v sídle Edifice. Jednalo se především o technické a finanční náročnosti využití ulice Nad Svahem jako přípojné komunikace k OS. Ukázalo se jako levnější a šikovnější řešení přepracovat projekt tak, aby dočasná komunikace přes hřiště hasičů zřízená pro stavební techniku se stala trvalou obslužnou komunikací zhruba poloviny OS a vůbec se nepoužila ulice Nad Svahem. Druhá polovina OS bude i nadále dopravně obsloužena z ulice Ševce Matouše. Tím se investor vyhne investicím desítek miliónů do zpevnění a rozšíření ulice Nad Svahem a zároveň se dopravní zátěž rozloží do celého území. Zároveň vznikne další důležitý argument proti vzniku Parkovacího domu Budějovická. Existovala i třetí varianta, jenže ta se ukázala kvůli nadlimitnímu sklonu komunikace jako nepoužitelná. Všechny uvažované varianty si můžete prohlédnout

2015_07_Varianta1_Puvodni_navrh.pdf 
2015_07_Varianta2_Matouse_NadSvahem NaKrStrani.pdf
2015_07_Varianta3_UHabrovky_NaKrcskeStrani.pdf.

 

Proběhla schůzka místních obyvatel, radní pro Územní rozvoj Alžběty Rejchrtové, pánů Horčičky a Sedláka, členů spolku Stará Krč na místě, kde je OS Habrovka plánován. Mimo přípojných komunikací se řešilo i zachováni rokle, která bývá využívána pro divadelní scénu při festivalech Habrovka.

06

Během Komise územního rozvoje MČ Praha 4 představil zástupce investora (Arcibiskupství pražské) pan Horčička z firmy Edifice a projektant pan Ing. arch. Matyáš Sedlák z m4 architekti, spol. s r.o. projekt Obytného souboru Habrovka. Zápis z jednání si můžete stáhnout zde. Hlavním závěrem členů komise byl požadavek na posuzování jak bytových domů, tak i rodinných domů jako celku. Bylo zformulováno doporučení, aby se investor s projektanty zamysleli nad novým řešení dopravního připojení, protože ve stávajícím projektu uvažované komunikace jsou již nyní na hranici provozuschopnosti.