Otevřený dopis bratrům Čižinským k metru D

OTEVŘENÝ DOPIS – ZABRAŇTE ODEPŘENÍ PRÁVA NA SOUDNÍ OCHRANU A SPRAVEDLIVÝ PROCES PRAŽANŮM HÁJÍCÍM SVÁ PRÁVA NA OCHRANU ZDRAVÍ SVÝCH RODIN, NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA OCHRANU SVÝCH DOMOVŮ!

Janu Čižinskému a            

Pavlu Čižinskému

zakladatelům politického hnutí Praha sobě odpovědnému za nominaci A. Scheinherra do funkce radního HMP pro dopravu

                                                                                   Praha, 18. 2. 2022

Vážení bratři Čižinští,

obracím se na vás v přesvědčení, že morální imperativ respektu k lidským právům, tj. nezadatelným právům jednotlivce bránícího se koordinované mocenské zvůli nemůže být ve vašem případě ignorován.

Před nedávnem jste se na mne obrátili s žádostí o pomoc při záchraně JEDNOHO STROMU.

Mohutný javor na Smetanově nábřeží měl padnout spolu se všemi dalšími dřevinami pro  typicky sebeúčelnou stavební zakázku domluvenou pražskými politiky a úředníky.

Nezaváhala jsem ani sekundu a věnovala svůj čas i občanské nasazení záchraně tohoto jediného stromu…. Nyní se na vás obracím v záležitosti nesrovnatelně závažnější svým rozsahem a důsledky pro životy Pražanů v kontextu nebezpečného trendu odklonu od principů právního státu.

Projekt metra I.D z počátku minulé dekády vyšel z technokratické ideologie:

Plochy veřejné zeleně Prahy jsou bezcenným nevyužitým územím, které lze bez ohledu na kvalitu života rezidentů využít pro trvalé i dočasné zábory pro výstavbu metra.

Výstavba trasy Pankrác – Písnice měla již podle EIA zlikvidovat více než 6600 stromů a více než 6 ha zapojených porostů přírodně hodnotných ploch veřejné, izolační, parkové, sídlištní zeleně.

Namísto redukce likvidace zelených ploch schválený projekt tyto plochy ještě rozšířil.

Dotčená veřejnost byla cíleně od počátku manipulována zkreslenými informacemi zamlčujícími dopady do životního prostředí a v radničních periodicích šířenými líbivými vizualizacemi.

Již za primátorky Krnáčové nechal DPP HMP vypracovat studii maximalizace využití ekonomického potenciálu okolí budoucích stanic metra, tj. zástavby a rozprodeje obecních pozemků developerům. Současná pražská koalice pak tuto ideologii zdokonalila obecnou glorifikací principu tzv. zahušťování města novou zástavbou na úkor zelených ploch a tedy kvality života rezidentů.

Ideologie záměru výstavby metra proto nepočítá s jakýmkoli omezením povrchové automobilové dopravy, naopak s jejím nárůstem v důsledku rozbujelé ekonomické exploatace území v okolí budoucích stanic.

Nejdrastičtější dopad do kvality života a trvalé znehodnocení životního prostředí rezidentů přináší stanice Olbrachtova, a to vykácením hygienicky i esteticky velmi hodnotného lesíka (vysazeného místními) čítajícího PŘES STOVKU DOSPĚLÝCH STROMŮ, lip, javorů aj.. Toto kácení z většiny pro pouhé dočasné zábory! zařízení staveniště je zbytné, a to nejen ve smyslu zbytečnosti mnohamiliardové stanice, která je v docházkové vzdálenosti a ve vzdálenosti dvou zastávek autobusu dvou dalších stanic (Pankrác, Budějovická), ale i proto, že původní umístění vestibulu bylo na sousedícím prázdném pozemku (před autosalónem), současně v průběhu roku 2021, kdy potřebovalo HMP (DPP) přesvědčit obyvatele, aby se vzdali všech svých práv, bylo představeno technické řešení, které by znamenalo (dle emailů A. Scheinherra i dle zaslaných výkresů) zachování 80 % stromů a zapojených porostů. Šetrné řešení zbytné stanice tedy existovalo a existuje i nadále. Město Praha se však zachovalo dle výhrůžek A. Scheinherra, rozhodlo se silou moci protlačit bezohledné řešení! 

Vrcholem paradoxu a arogance vůči občanům je skutečnost, že pozemek, který měl být dle příslibů radního Scheinherra ihned po minimalizovaném kácení dosázen, aby nedošlo k zásadnímu a dlouhodobému oslabení hygienických funkcí zeleně, byl na základě usnesení RHMP ve shodnou dobu vložen do Pražské developerské společnosti. Úředníkům orgánů ochrany přírody ÚMČP4 a MHMP “přirozeně” fraška výsadby určené od počátku k následnému smýcení – neboť doba povýsadbové péče je max. 5 let –  problémy nečiní.

Vyzývám vás,

abyste se účinně a veřejnou deklarací zasadili o to, aby stovkám obyvatel Prahy 4, převahou důchodového věku, lidem ostrakizovaným, obelhávaným, bezbranným, atakovaným ze všech stran agresí (od raketové inflace, přes hluk, prach, neprůchodnost území v důsledku x proudých komunikací až  po neustálou hrozbu covid), které náš spolek brání a zastupuje,  nejdrastičtěji zasaženým vlastníkům bytů a jejich rodinám, kteří s naší pomocí více než 2 roky zoufale brání své domovy, právo na ochranu zdraví svého a svých blízkých v řízeních o vydání povolení kácení a stavebních povolení pro stavbu zhola zbytečné a rezidenty odmítané stanice metra D Olbrachtovaneodepřelo Hlavní město Praha, jemuž během několika dnů max. týdnů nade vší pochybnost vzorně kooperující podjatí úředníci Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva dopravy vydají současně všechna potřebná zamítnutí všech podaných odvolání, přístup k soudní ochraně, k soudnímu přezkumu těchto rozhodnutí tím, že dříve než bude moci soud rozhodnout o žádostech o přiznání odkladného účinku podaným žalobám, budou rozhodnutí nevratným způsobem zkonzumována, takže soudní řízení se stanou pouhou tristní fraškou. 

Je zjevné, že politiky řízení úředníci k cíli znemožnění soudní ochrany nepohodlným obyvatelům směřují, jak je ostatně notorickým zvykem špatné veřejné správy, již oba velmi dobře ze svého občanského a politického působení znáte, je zjevné, že tento cíl je morálně přijatelný pro radní HMP, pro něž účel světí prostředky, radní, kteří ústy A. Scheinherra již od získání podivného rozhodnutí bývalého ministra Havlíčka o nepodjatosti všech úředních osob MHMP (de facto v poslední den v úřadu), jímž dokonale popřel právní názor vyjádřený ve svém předchozím rozkladu, vyhlašují do médií, že na jaře tohoto roku dostanou povolení a rozjedou výstavbu úseku Pankrác – Olbrachtova, na niž již dávno uzavřeli se stavebními giganty smlouvy, které Praze odčerpají desítky a desítky miliard a umožní nevídaný rozkvět exploatačního developerského byznysu na úkor rezidentů, starousedlíků, Pražanů.

 

Fraška na demokracii, fraška na právní stát

Přečťete si osudy (pro ochranu autorů a jejich rodin anonymizované) sepsané několika rezidenty, jaké peklo jim ze života budovatelské blaho radního Scheinherra udělá, jaké utrpení a frustrace je čeká, řadu z nich odsuzující k živoření až do smrti. Přitom ti nejzranitelnější se natolik bojí revanše moci, že mlčí. V panelových domech obvykle nežije vyšší střední třída, ale hlavně důchodci bojující o přežití již jen z finančních důvodů. Každý jeden z nich, který by chtěl hájit svá práva, by nejprve musel vykrást banku, aby mohl byť jen uvažovat o službách pražských advokátních kanceláří, o oponentních posudcích, hlukových a rozptylových studiích, o námitkách, odvoláních, žádostech o informace, žalobách. I kdyby však úspěšně hromadně vykrádali senioři a mladé rodiny na jaře 2020 – v době vyhlášení nouzového stavu – kdy byla “náhodou” magistrátem zahájena všechna řízení o vydání stavebních povolení – banky, pražští úředníci resp. DPP HMP zařídili, aby nedostali žádané informace, nedostali souhlasy s pořizováním kopií dokumentace čítající tisíce stran zpráv, výkresů atd. s odkazem na autorská práva (logika stavění si metra doma na zahrádce nepřekvapuje …).  Zrušením nařízeného ústního jednání jim pro změnu vzali jedinou možnost, jak veřejně protestovat proti zběsilému, bezohlednému projektu. Když chtěli hájit v řízení o povolení kácení stromy, které sami pro dobro nás všech  i generací budoucích před několika desítkami let vysázeli, byli vyloučeni z řízení s tím, že v řízení je dostatečnou zárukou hájení jejich zájmů možnost účasti spolku. Odvolali se, jejich vyloučení bylo potvrzeno. Když pak spolek v řízeních namítal právo na příznivé životní prostředí místních obyvatel, byla námitka odbyta s tím, že toto právo přísluší jen fyzickým osobám….

Stavební povolení pro zařízení staveniště OL 2 (Olbrachtova) znamená 13 let (s možným prodloužením) života nad obrovskou 30-40 m hlubokou jámou 1 m od fasády bytového domu, v neustálém prachu, smradu, hluku, s otřesy, vibracemi, 24 hodin denně …. ti, kdo dosáhnou na hypotéky, se již odstěhovali a včas byty urychleně se ztrátou prodali, většina bezbranných zůstává, neb nemá kam utéct.

Nikoli vlastní vinou neznalí … ale zmanipulovanými vizualizacemi systematicky klamaní

Vizualizace (koláž překryvu stávajícího hustého lesíku a budoucího vestibulu  stanice, levitujících stromů) z webu DPP HMP vzorně přebírala a dodnes přebírají všechna média (zde zdroj: HN, článek M. Pokorný, 12.7.2021)

Křižovatka ulic Na Strži a Jeremenkova: – v levé části lesopark bez vestibulu stanice Olbrachtovy podle aktuálních vizualizací projektu “Nová brána Olbrachtova” (zdroj např. e15, HN, ČKA). Po “zakoupení” změny územního plánu od ZHMP zde má vyrůst 9 budov s 1 hlavní věží.

Parcelu s plochou necelého hektaru loni Velska, kterou založili investoři s ruskými kořeny, vydražila za 497 milionů korun, což byla rekordní částka v tuzemských on-line dražbách. Na trojúhelníkovém pozemku plánuje Velska projekt s byty, kancelářemi a službami.

Nejen v  uplynulé dekádě nýbrž dodnes média zásobují občany klamavými vizualizacemi, jejichž základem je bujná dospělá stromová zeleň, která má ve skutečnosti zcela zmizet.

 

Hra kočky s myší  – vyjednávání o úpravě projektu

Když se a priori vzdáte všech svých procesních práv, ukončíte spolupráci se spolkem Pankrácká společnost, do dvou měsíců vyměníme ve spisech projekt … a jako záruku pravdivosti našich slibů vezmeme zpět žádost o povolení kácení většiny stromů. Za všechny pokácené stromy ihned vysadíme nové vzrostlé ….

takto oslovil a ohlupoval váš radní A. Scheinherr práva a dokumentace neznalé obyvatele Kovařovicovy ulice. Toto nemravné lhaní bylo provázeno systematickou propagandou, mediální masáží, očerňováním spolku, nehoráznými pomluvami vč. toho, že se spolek obohacuje na úkor místních. Spolek si přitom za stovky hodin své práce nevzal ani korunu (viz transparentní účet).

Zpětvzetí žádosti o povolení kácení skutečně bylo provedeno, avšak v rozsahu pouhých několika dřevin, z toho zčásti již padlých při vichřici.

A výsadba? Již od r. 2017, kdy jsem se postavila v řízení o žádosti DPP HMP vykácení celého lesíka z tehdy tvrzeného důvodu doplňkového geologického průzkumu (který se pak obešel bez kácení) a informovala místní o hrozbě ztráty zeleně, HMP v lesíku kácí a nedosazuje, aby jeho ekologická hodnota postupně klesala. K tomu si DPP najal (společně s úřadem P4) “osvědčeného” znalce ing. S. Buriana, který bezpáteřně píše nesmysly o bezcennosti tzv. nepůvodních druhů (jako kdyby místo ekologických funkcí stromů ve městě hodnotil druhovou čistotu amazonského pralesa).

Jak mohl radní Scheinherr slibovat místním stovky nových vzrostlých stromů a současně pozemek pro výsadbu vkládat do Pražské developerské společnosti za účelem zástavby? Jen vědomou cílenou lží ….

 

Kdo má na drahé právníky, tomu nadělíme, kdo nemá, toho okrademe

Přímo ukázkovým paradoxem veřejné správy je situace okolo výstavby metra D.

Když zažalovali územní rozhodnutí z r. 2013 restituenti rozsáhlých pozemků v Krči, soud přisvědčil jejich argumentu zásahu do práva na příznivé životní prostředí. Přitom jediným cílem odvolání a žaloby bylo přinutit HMP k jednání o miliardovém zhodnocení jejich pozemků změnou územního plánu umožňující masivní komerční zástavbu. Vůči těmto žalobcům, jejichž žaloba způsobila oddálení výstavby metra o cca 6 let, zvolilo HMP cestu maximální vstřícnosti a všem jejich požadavkům na zhodnocení pozemků vyšlo vstříc.

Když si dovolí hájit své právo na snesitelné životní prostředí ti, u nichž nejde o zisky ale o holé přežití, jsou terčem mediální kampaně osočující je z obstrukčních průtahů a prodražování stavcby o miliardy (což také většinu z nich účinně zastraší), jsou označováni za sobecké kverulanty,  a jediné, co jim HMP nabídne, je lež a podvod.

A když už těmto občanům druhé kategorie zdevastuje HMP žívotní prostředí, tak ať to stojí za to! – ne nějaký nenápadný vestibul skrytý v zeleni ale velký přestupní uzel, mega-zástavba okolí a žádná zeleň:

Praha chce mít okružní metro. Pátá linka by se mohla začít stavět někdy po roce 2030

Budovatelská propaganda a demagogie totalitního ražení 

Vše pro blaho lidu  ….ale jen  toho, který do Prahy přitáhnou tisíce nových investičních bytů!

Je to váš radní A. Scheinherr, který děsí svým bezbřehým budovatelským patosem opěvujícím tzv. zahušťování Prahy (idea byznysového radního arch. Hlaváčka), lákajícím statisíce nových obyvatel do nových developerských projektů. Je nehoráznou lží, že jde o přestavby brown-fieldů. Za současné pražské vládnoucí koalice dochází k bezprecedentní devastaci zelené infrastruktury Města, k pošlapávání práv na ochranu životního prostředí stávajících obyvatel Prahy, k bezuzdné vstřícnosti vůči zájmům developerské a stavební lobby.

a pro dokreslení ….

 

Šikana nepohodlných občanů – účel světí prostředky

Čím se v rámci boje proti nepohodlným občanům Prahy zabývá náměstek A. Scheinherr? Píše podněty na Městský soud v Praze, aby docílil zániku nebo alespoň sankcionování nepohodlného spolku Pankrácká společnost, z.s., aby mne připravil o čas vyzvedáváním nesmyslných výzev na poště. Zjevně si náměstek prolustroval rejstříky a našel všechna angažmá mé osoby. Pražského radního a Městský soud tak prioritně zajímají nulové závěrky spolků či SVJ, které nikdy nedostaly korunu veřejné podpory, soud zajímají takové nesmysly jako ověřené pozvánky na členské schůze či prohlášení o přijetí funkce, soudní úřednice sepisují dokola výzvy požadující nesmyslné formality. Kdepak aby radního zaujalo např. to, že pronajímatel budovy úřadu MČP4 inkasující stamiliony z veřejného rozpočtu nemá od svého vzniku ve sbírce listin OR jedinou závěrku, kdepak aby ho zajímaly spolky obecně. Např. nově jměnovaný náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák je předsedou spolku Sousedé nad Strží, který nemá – stejně jako většina ostatních registrovaných spolků – od svého vzniku založenu jedinou účetní závěrku, nemá volbu statutára …

Marie Jelínková, předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s.   

2022_02_18_OTEVRENY-DOPIS-CIZINSKYM.pdf

 

Přílohy: Anonymizované osobní příběhy obyvatel bytového domu v Kovařovicově ulici

1_invalidni_duchodce.pdf

2_mlada_rodina_dvougeneracni_historie.pdf

3_rodina_50_let_sazeli_sve_stromy.pdf

4_mlada_rodina_hypoteka_3_deti_v_pasti.pdf

5_starobni_duchodkyne.pdf

6_spolecny_protest_duchodcu_bez_internetu.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *