Podání námitek podjatosti k “Výstavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

Spolek podal v zákonné lhůtě námitky podjatosti. Zde si je každý zájemce může stáhnout a přečíst:

  1. PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Pankrác_kácení →
  2. PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova_kácení →
  3. PS_námitka_podjatosti_MHMP_metro_D_SP_ZS_OL2 →

Učinil tak jakožto účastník řízení vedoucího k povolení stavby prvního úseku metra D. Zjednosdušeně řečeno jde o vyjádření právního názoru spolku na systémovou podjatost, která je způsobená faktem, že investor stavby (Hlavní město Praha skrze Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.) je v roli jak žadatele, tak zároveň i posuzovatele stavby. Úředníci nejen magistrátu, ale i dotčených městských částí se díky politickému tlaku stávájí pouhými razítkovači veškeré dokumentace místo toho, aby ji skutečně věcně a nestraně posoudili.

Důsledkem této systémové podjatosti, o které je spolek přesvědčen, jsou průvodní jevy jako :

  1. Procesní postupy naznačující zvláštní zájem na výsledku – Načasování zahájení řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu ” Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory vzápětí po vyhlášení nouzového stavu. Upuštění od ohledání a nařízení ústního jednání na 18. 5. 2020, tzn. s velmi krátkou lhůtou pro uplatnění námitek v případě stavby.  Zrušení nařízeného ústního jednání. Nezákonná restrikce práv účastníka řízení spojených s úkonem nahlížení do spisové dokumentace. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně vést řízení o povolení stavby v rozsahu stavebního oddílu SOD 13. Časová koordinace úředníků stavebního úřadu MHMP s úředníky odboru životního prostředí a dopravy ÚMČP4.
  2. Neposkytnutí souhlasu  ze strany HMP a DPP HMP s pořizováním kopií v rámci nahlížení účastníka řízení ve smyslu § 168 stavebního zákona
  3. Obstrukční postup HMP při vyřizování žádosti o poskytnutí informací o výsledcích geologického průzkumu
  4. Mediální propaganda
  5. HMP resp. Dopravní podnik hl. m. Prahy vyhlásil tendry a uzavírá realizační smlouvy, aniž má jediné rozhodnutí o povolení ke kácení, aniž má stavební povolení pro zařízení staveniště,  aniž má stavební povolení.

Spolek s ohledem na vše shora uvedené  navrhuje, aby o námitce systémové podjatosti bylo rozhodnuto tak, že všechny úřední osoby správního orgánu jsou vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci, a nadřízený správní orgán bude dále postupoval podle § 131 odst. 4 správního řádu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *