Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor pozemních komunikací a drah

k rukám Ing. Filipa Gottwalda

 

datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku/e-podatelnou

ke sp. zn.: S-MHMP 458382/2020

k číslům jednacím:

MHMP 651174/2020

MHMP 620410/2020

MHMP 621048/2020

stavebník: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zastoupený Inženýring dopravních staveb a.s.

Věc: Žádost o stavební povolení stavebního oddílu SOD 13 – Stanice Olbrachtova, část Zařízení staveniště OL2 v rámci tzv. veřejně prospěšné stavby “Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”
1) Přihláška spolku Pankrácká společnost, z.s. do řízení
2) Žádost o umožnění korespondenčního nahlédnutí do spisu v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR resp. Ministerstva zdravotnictví ČR s ohledem na vyhlášený nouzový stav a přijatá krizová opatření a omezení provozu úřadu

—————————————————————————————————————

Úvodem

Dne 30. 4. t.r. bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

Usnesení o vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně vést řízení o povolení v rozsahu stavebního oddílu SOD 13 – Stanice Olbrachtova, konkrétně v části Zařízení staveniště OL2 v rámci stavby “Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

a dále Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení, a to

na základě dne 17. 3. 2020 podané žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy o vydání stavebního povolení výše uvedené části stavebního oddílu SOD 13 v rozsahu objektu zařízení staveniště OL2.

Žádost IX. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

zahájení: 2020

dokončení: 2033

 

Z usnesení č.j. MHMP 621048/2020 citujeme:

“Stavebník ve své žádosti požádal o stavební povolení pouze pro samostatný objekt zařízení staveniště OL2 u budoucí nové stanice metra D Olbrachtova na křižovatce ulic Na Strži – Jeremenkova v Praze 4, přičemž vede též řízení pod spisovou značkou MHMP 2588968/2019 o hlavní části stavby, jejímž předmětem je provedení celého nového úseku trasys I.D metra s celkem pěti stanicemi.”

Patrně nedopatřením správní orgán v tomto usnesení konstatuje, že tím, kdo vede řízení, je sám stavebník. Vzhledem ke zjevnému mimořádnému zájmu na urychlení vydání povolení ke stavbě zařízení staveniště OL2 s délkou trvání 14 let, jemuž musí logicky předcházet povolení k vykácení veřejného parku a rovněž povolení k vykácení liniové výsadby borovic středového pásu izolační zeleně ul. Na Strži za účelem umístění tohoto zařízení staveniště, podáváme samostatným podáním námitku podjatosti. Mimořádný zájem na urychlení povolení se projevuje již samotným vyhrazením pravomoci vést řízení jako stavební úřad v prvním stupni.

Veřejnosti, dotčené veřejnosti i všem účastníkům řízení bylo současně oznámeno, že

– od ohledání na místě i od ústního jednání stavební úřad upouští, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad k rozhodnutí

– účastníci řízení mohou své námitky popř. důkazy uplatnit nejpozději 30 dní od doručení oznámení (dtto závazná stanoviska dotčených orgánů)

– správní orgán ukončil shromažďání podkladů pro vydání rozhodnutí, má shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí

ad 1) Přihláška spolku Pankrácká společnost, z.s. do řízení

Oznamujeme, že spolek Pankrácká společnost, z.s. se přihlašuje v zákonné 30-denní lhůtě ode dne zveřejnění informace za účastníka řízení a stává se jím v souladu s § 9c odst. 3 písm. b) ZoŽP.

Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2. ZoŽP

Spolek Pankrácká společnost, z.s. byl založen v r. 2004. Od té doby vyvíjí nepřetržitě průběžné aktivity – zejm. účastí ve správních řízeních –  v souladu se stanovami, tj. zejm. v ochraně přírody a krajiny, příznivého životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a zdraví příznivých životních podmínek. Specificky je pak dle zapsaného účelu spolek založen za účelem péče o území Prahy 4, zejm. čtvrti Pankrác, dále za účelem zastavení úbytku zeleně a podpory kvalitativního rozvoje území hl. m. Prahy v souladu se zásadmi trvale udržitelného života.

ad 2) Žádost o umožnění korespondenčního nahlédnutí do spisové dokumentace

V oznámení o zahájení  řízení č.j. MHMP 620410/2020 ze dne 30. 4. 2020 uvádí MHMP, odbor pozemních komunikací a drah, následující poučení účastníků řízení a veřejnosti:

“Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1. Po dobu nouzového stavu lze nahlédnout jen po předchozí telefonické dohodě”.

Skutečnost, že spis není v r. 2020! veden elektronicky a zájemcům o nahlížení tak není standardně k dispozici dálkové, korespondenční nahlížení, je ostudným zanedbáním státní správy. Přesto si v tomto případě dovolujeme požádat o umožnění korespondenčního nahlédnutí do spisu, a to zasláním kompletní spisové dokumentace vč. spisového přehledu do datové schránky spolku popř. datové schránky statutárního zástupce spolku ID: 4dnd2ay.

Závěrem

“Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní stát,“ uvedl předseda volebního senátu Nejvyššího správního souduTomáš Langášek (pozn.: převzato z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu ve věci rozhodnutí vlády o odložení volby za zemřelého senátora Kuberu).

Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy jsou však zjevně odlišného názoru, když načasovaly podání žádosti o vydání stavebního povolení a oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení na nepochybně nejnáročnější a nejkomplikovanější stavební záměr v Praze, a to ze všech hledisek, počínaje hlediskem technickým, přes hledisko environmentální až po hledisko majetkoprávní, na dobu, kdy platí mimořádná krizová opatření v prevenci šíření nebezpečného – zejm. pro starší občany – epidemického onemocnění. Přitom jsou to v prvé řadě právě starší spoluobčané, kteří – jak je Magistrátu hl. m. Prahy dobře známo z řízení o povolení kácení – zásadně nesouhlasí s výstavbou stanice metra Olbrachtova a HMP návazně připravovanou ekonomickou exploatací okolí budoucí stanice, která je připraví nejen po dobu výstavby – dle žádosti období let 2020 – 2033! – o kvalitní životní prostředí, pohodu bydlení a znehodnotí jejich nemovitosti, a proto se snaží a budou snažit uplatňovat svá práva jak v řízení o povolení kácení tak zejm. v řízení o stavební povolení.   Mnozí z těch, kteří vložili veškeré své finanční prostředky do pořízení svých domovů, kteří se zasloužili o to, že od již dnes přetížené čtyřproudé komunikace v ul. Na Strži odděluje jejich bytový dům široký pás leso-parkové vzrostlé zelené bariéry, se byť jen částečné rekultivace staveniště po dokončení výstavby po roce 2033 nedožijí.

S pozdravem

  1. Jelínková, předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s.

Poznámka:

Stanovy spolku Pankrácká společnost, z.s.

Výpis ze spolkového rejstříku – Pankrácká společnost, z.s.

Stanovy spolku Pankrácká společnost, z.s. ani výpis ze spolkového rejstříku nepřikládáme, neboť jsou zdejšímu stavebnímu úřadu již k dispozici v rámci paralelně probíhajícího řízení o vydání stavebního povolení na shodnou stavbu vedeného pod spis. značkou MHMP 428262/2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *