Jak byl posouzen vliv OS Krč-Zálesí na životní prostředí

Závěr zjišťovacího řízení posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr OBYTNÝ SOUBOR KRČ – ZÁLESÍ podle rozhodnutí Magistrátu HMP č.j. MHMP 1391852/2023 ze dne 19. 10. 2023:

ZÁMĚR NEMÁ VÝZNAMNÝ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, A PROTO NEBUDE Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSUZOVÁN.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1185?lang=cs

Jak byl posouzen úředníky Magistrátu hlavního města Prahy z hlediska vlivů na životní prostředí Pražanů záměr nové zástavby téměř 4 hektarů pozemků u Thomayerovy nemocnice 5-ti až 14-ti podlažními budovami – záměr Obytný soubor Krč – Zálesí společnosti  Central Group, a to v součtu dopadů se všemi dalšími připravovanými či již realizovanými záměry v území, jimiž dojde m.j. k zástavbě dalších více než 5-ti hektarů většinou rostlého terénu?

Magistrátní úředníci odboru ochrany prostředí (označení odboru, který je setrvale pátou kolonou ochrany životního prostředí, je výsměchem …) dospěli k závěru, že oznamovatel má jako vždy pravdu ve všem, co tvrdí, je nepřijatelné o čemkoli pochybovat a cokoli přezkoumávat, zatímco podatelé námitek (Česká inspekce životního prostředí a dva spolky) jen spekulují a nemají pravdu v ničem. Podle pilných magistrátních úředníků oznamovatel prokázal, že výstavba nové obytně komerční čtvrti s tisíci nových bytů, tisíci nových obyvatel, tisíci nových aut nebude mít vliv na kvalitu životního prostředí obyvatel lokality těsně sousedící s Thomayerovou nemocnicí, lokalitu, která bude dopravně napojena na již dnes přetížené komunikace (zejm. Vídeňská), lokalitu trpící nadlimitním znečištěním hlukem a zplodinami z Jižní spojky. Zdravý rozum a logické uvažování, povinnost přezkumu tvrzení oznamovatele – to úředníky MHMP nezajímá. Nemusí, protože jejich političtí nadřízení jsou s takto odváděnou „prací ve veřejném zájmu“ nanejvýš spokojeni. 

Nejedná se o revitalizaci brownfieldu, jak je veřejnosti nalháváno – k žádnému oživení ekologicky zatíženého území nedochází, naopak, jedná se o typický příklad bezohledné maximalizace ekonomické exploatace území, a to pod rouškou údajného/nepodloženého snížení zátěže území automobilovou dopravou díky výstavbě stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč, a to ve chvíli, kdy developer předložil záměr za hranicí vytěžitelnosti území podle platného územního plánu a spoléhá na přislíbené  bezproblémové budoucí schválení změny (navýšení koeficientu vytěžitelnosti) územního plánu zastupitelstvem HMP, které mu jde bezvýhradně na ruku. 

vyhlídkové stanoviště z valu Jižní spojky se sousedním záměrem

(zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1185?lang=cs, vizualizace předložené oznamovatelem v reakci na připomínky inspekce a spolků ve zjišťovacím řízení)

Záměr podpořily – jak činí bezvýjimečně u všech záměrů – všechny úřady státní správy, jejichž stanovisko je pro rozhodnutí závazné, úřady které mají hájit veřejný zájem na zdraví příznivém životním prostředí Pražanů. Jediné, co ve skutečnosti tyto úřady ochrany veřejného zdraví a našeho životního prostředí standardně dělají, je poslušné opisování všeho, co tvrdí oznamovatel (developer):

  • Hygienická stanice hlavního města Prahy
  • Odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy
  • Odbor územního rozvoje HMP
  • Institut plánování a rozvoje HMP
  • Lesy hl. m. Prahy
  • Odbor životního prostředí  a dopravy ÚMČP4  atd.

Jedinou státní institucí, která se obtěžovala kritickým prostudováním dokumentace a vznesla pak  zcela zásadní výhrady, byla Česká inspekce životního prostředí. Nepřekvapí, že tato instituce nemá žádné  rozhodovací pravomoci ve věci posuzování vlivů na životní prostředí (a proto se stává její zásadně nesouhlasné vyjádření platonickým a formálním). Inspekce konstatovala neúplnost dokumentace, salámovou metodu posuzování záměrů v dotčeném již tak dopravou přetíženém území (např. vypreparování dopravní obsluhy záměru obytného souboru z oznámení z důvodu jejího umístění na pozemcích jiného vlastníka), rozpor s platným územním plánem, nekonkrétnost – planou proklamativnost údajných kompenzačních opatření ke zmírnění dopadů záměrů na území atd.

(pozn.na okraj: k dalšímu kompetenčnímu ochromení ČIŽP – o něž se zasloužili ministr Hladík a  jeho nový ředitel inspekce P. Bejček – dojde od 1.1.2024 … to aby se s lepším komfortem mohla páchat nelegální činnost – viz např.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/reditel-cizp-petr-bejcek-potvrdil-historicky-nejvetsi-propousteni-inspektoru-i-snahy-urychle-ne-skrtnout-dulezite-kompetence)

Nejostudnější na celé věci ne-posuzování záměru obytné čtvrti Krč-Zálesí je naprostá přezíravost vůči právu stovek a tisíců Pražanů na příznivé životní prostředí ze strany politických reprezentací, tj. ze strany Rady hl. m. Prahy resp. Zastupitelstva hl. m. Prahy (neboť jsou to de facto jako obvykle ve skutečnosti kooperující byznys-partaje napříč ZHMP, tj. od vládnoucí koalice přes opozici) stejně jako ze strany Rady Městské části Praha 4 resp. zastupitelstva MČP4.

POLITICI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STEJNĚ JAKO POLITICI  PRAHY 4 SE NEOBTĚŽOVALI JAKÝMKOLI VYJÁDŘENÍM DO ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ EIA – SVÝM MLČENÍM TAK BEZVÝHRADNĚ ZÁJMY DEVELOPERA CENTRAL GROUP NADŘADILI ZÁJMŮM REZIDENTŮ.

Spolek Pankrácká společnost, z.s. se proti rozhodnutí magistrátních úředníků odvolá a bude konzistentně se svými dosavadními postoji požadovat důsledné posouzení všech synergických vlivů na životní prostředí. Provázanost magistrátních struktur s úředníky ministerstva životního prostředí je notoricky známá. Jakkoli je po zkušenostech poslední dekády důvěra v právní stát nulová, nelze  podlehnout frustraci a rezignovat – za obnovu funkčnosti a nezávislosti institucí právního státu je třeba stále bojovat všemi – jakkoli oklešťovanými a okleštěnými – právními prostředky. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *