Metro D

Stavba metra D neprobíhá pouze pod zemí ražením tunelu, ale bude mít vážné důsledky i pro město na povrchu. Ačkoliv se má jednat o veřejně prospěšnou stavbu, dva aspekty české postkomunistické reality dělají z metra D vážnou hrozbu.

  1. Odmítání na západě běžné regulace výstavby a skupování nemovitostí zahraničními investory -> stanice metra D se stanou záminkou pro neúměrné zahušťování Prahy na úkor kvality života stávajících obyvatel
  2. Komunistická praxe úředníků a politiků projekty tlačit na sílu bez návrhu variantních řešení a diskuze s majiteli nemovitostí či ostatní dotčenou veřejností -> trvalá i dočasná zařízení stavby jsou často zbytečně umisťována do nejcennějších míst města se vzrostlou zelení a blízko základů domů ohrožujících jejich statiku -> velké riziko žalob a opětovné prodloužení a prodražení stavby.

V neposlední řadě je to pro mnoho podnikavců ideální příležitost přisát se na veřejné finance.

Rozcestník k jednotlivým stanicím metra D

NOVÉ DVORY↓  NEMOCNICE KRČ↓  NÁDRAŽÍ KRČ↓  OLBRACHTOVA↓  PANKRÁC↓

 

Archiv ČLÁNKŮ a událostí týkajících se celé stavby metra D, přehled dokumentů je na stránce ke-stazeni/dokumenty-metro-d/→

2023

12

Spolek podal kasaci proti rozsudku MS v Praze viz 2023_12_05_zlb_kaceni-OL2_PS_KASACE_1.pdf

11

Městský soud v Praze zamítl žalobu spolku na povolení kácení dřevin kolidujících se zařízením staveniště OL2 viz 2023_11_22_zlb_kaceni-OL2_231024_MS-Pha_rozsudek.pdf. Jak ústní jednání, tak i rozsudek se nesla ve stejném duchu, jak tomu bylo v případě žaloby na samotné stavební povolení metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory ukončené rozsudkem NSS viz Zamítnutá kasační stížnost metra D – padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. V případě žaloby proti rozhodnutí povolení kácení, bude-li NSS opět rozhodovat rozporně, nelogicky a zaujatě  je spolek rozhodnutý dotáhnout celý spor až do fáze ústavní stížnosti postavené na ústavním právu občanů na příznivé životní prostředí. 

08

Zamítnutá kasační stížnost metra D – padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina

04

Dopravní podnik odmítl poskytnout informace o nákladech právních služeb  hrazených z veřejných prostředků viz  2023_04_28_DPP_odmitnuti_info_AK_Flegel.pdf

03

Žalobci podali KASAČNÍ STÍŽNOST proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2023 čj. 14 A 78/2022-410,
kterým soud zamítl žalobu stěžovatelů a dalších žalobců viz 2023_03_22_KASACE_SP-MD-ID_GDPR.pdf

Měsíc po vynesení rozsudku, kterým  Městská soud v Praze zamítl žalobu na hlavní stavbu metra D, přišlo od soudu písemné vyjádření viz 2023_03_08_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_ROZSUDEK_14A_78_2022_99_GDPR.pdf

02

Spolek podal námitky podjatosti všech úředních osob Úřadu MČ Praha 4 a MHMP v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu kolize se stavbou metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory viz 2023_02_15_PS_namitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova-Nove-Dvory_kaceni.pdf

Městský soud v Praze vynesl dne 8.2. rozsudek, že žaloba se zamítá. Z celého jednání soud pořídil zvukový záznam, který si můžete poslechnout zde

Ze záznamu jsou vystřiženy pouze pasáže, ve kterých předsedkyně soudu uváděla čísla OP přítomných. Dokud neobdržíme písemné odůvodnění rozsudku, nebudeme se k rozsudku vyjadřovat. Ke snadnější orientaci ve zvukovém záznamu lze říci, že v 7min začíná vyjádření zástupce žalobců, následně žalovaných. Od 36min začíná vyjadřování k podkladům. Stěžejní je vyjádření k podkladům ke sporné pilotové stěně v čase 36:30 a k vyjádření ministerstva k námitkám podjatosti v čase 44:30.  Od 48min vyjádření žalobce Pankrácká společnost. V čase 1:24:45 je vynesení rozsudku.

Dne 8.2. od 11:00 proběhne u Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 057/ Slezská přízemí jednání ve věci žaloby podané na Ministerstvo dopravy, které rozhodnutím MD-32102/2021-130/61 potvrdilo platnost stavebního povolení hlavní stavby metra D. Více informací  naleznete v 2023_01_16_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_PREDVOLANI_GDPR.pdf

01

Právní zástupce žalobců doplnil požadované listiny soudu dne 27.1. viz 2023_01_27_zlb_SP-MD-ID_doplneni_podane-namitky-podjatosti_GDPR.pdf

Právní zástupce žalobců zaslal žádost o prodloužení lhůty na do 27.1. viz 2023_01_24_zlb_SP-MD-ID_zadost-o-lhutu_ad-namitky-podjatosti_GDPR.pdf

Soud zaslal výzvu na předložení námitek systémové podjatosti uplatněných v řízení o povolení stavby metra D s lhůtou 3 dní viz 2023_01_20_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_vyzva_230120-2_DZ_GDPR.pdf

Soud prostřednictvím datové schránky na začátku ledna poslal našemu právnímu zástupci vyjádření osob účastněných žaloby na stavební povolení hl. stavby metra D viz 2023_01_05_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_DP-MHMP-MD_vyjadreni_GDPR.pdf 2023_01_05_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_DP-vyjadreni_GDPR.pdf . Zároveň přišlo rozhodnutí soudu o nepřiznání odkladného účinku žaloby viz 2023_01_03_zlb_SP-MD-ID_MS-Pha_usn_NE-odkladny-ucinek_GDPR.pdf . Žalobci budou přirozeně na tyto skutečnosti reagovat.

2022

12

Dne 8. 12. 2022 jsme zjistili rozsáhlé kácení v sídlištní zeleni při křižovatce ulic Zálesí a Vídeňská v místě růstu stromů a keřů, o jejichž povolení kácení je od léta r. 2022 vedeno řízení k žádosti HMP v.z. Inženýring dopravních staveb pro účely stavby Dopravního podniku HMP – umístění staveniště stanice Nemocnice Krč . Pořídili jsme fotodokumentaci místa a neprodleně v souladu se zásadou ochrany veřejného zájmu a prevenční povinností podali na ÚMČP4 podnět k šetření nedovolené činnosti viz 2022_12_09_Metro_D_Nemocnice_Krc_Podnet_zastaveni_skodlive_cinnosti.pdf

Dne 19. 12. 2022 nám bylo doručeno vyřízení podnětu ze strany ÚMČP4, v němž se uvádí:

„Na Vaši žádost a v souladu s ustanovením § 42 správního řádu sděluje k podanému podnětu následující: Správní orgán monitoruje danou lokalitu již od 24.11.2022 a to z důvodu rozsáhlé havárie teplovodního potrubí (MČ Praha 4: ČLÁNKY – Havárie horkovodu omezila dodávky tepla). Bezprostředně po této havárii došlo v místě k odstranění 3 ks dřevin přímo zasažených havárií horkovodu (vypovídající fotodokumentaci zasíláme v příloze), o jejichž pokácení byl správní orgán řádně, v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) informován. Oprava horkovodu a zajištění obnovy dodávek tepla je prováděna společností Termonta Praha, a.s., která také kácení poškozených dřevin prováděla. Žádné jiné kácení dřevin nebylo správním orgánem v lokalitě zjištěno.“  viz  2022_12_14_UMCP4_vyrizeni_podnetu_kaceni_metro_D_Nemocnice_Krc.pdf

Spolek tak měl být odborem životního prostředí ÚMČP4 o tomto zásahu, tj. kácení stromů a keřů v dané lokalitě v tzv. oznamovacím režimu neprodleně informován, neboť má podánu žádost o informování o všech zásazích do dřevin rostoucích mimo les, tj. nejen o řízeních o povolení kácení, o vydávaných stanoviscích, ale m.j. také  o kácení v ochranných pásmech IS a kácení v režimu krajní nouze dle § 8 odst. 4 z. č. 114/1992 Sb.. Jakkoli je standardně o takových záměrech a zásazích informován, v daném případě INFORMOVÁN Úřadem MČP4 NEBYL.

Dne 12. 4. 2023 nám byla doručena předžalobní výzva JUDr. Emila Flegela v.z. DPP HMP  2023_03_27_Výzva-k-upuštění-od-neoprávněného-zásahu_DPP.pdf

požadující upuštění od zásahu do dobré pověsti DPP HMP a stažení uveřejněného podaného podnětu. Podnět byl podán a byl vyřízen, oba dokumenty uveřejňujeme v plném znění.

K výhrůžce žalobou Dopravního podniku HMP konstatujeme, že nerespektováním z. č. 114/1992 Sb., neinformováním o kácení v režimu § 8 odst. 4  nás ÚMČP4 uvedl v logický omyl o pravděpodobném účelu a původci nelegální činnosti kácení. Proto zveřejňujeme podnět i jeho vyřízení.

V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že Dopravní podnik HMP chronicky porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím, když dodnes nereagoval na naše opakované žádosti o informace viz 2020_10_29_PS_opak_zadost-_kopie_DSP_stavebni_rizeni_metro_D_zadost_dohody.pdf . Stejně tak se vrchnostensky postavil k našim opakovaným žádostem o poskytnutí souhlasu s pořizováním kopií jím do řízení předkládané dokumentace např. dendrologického průzkumu, sadových úprav, hlukové studie, rozptylové studie atd.

Uvidíme, zda Dopravní podnik HMP v r. 2023 jakožto povinná osoba podle informačních zákonů, subjekt  nakládající s miliardovými veřejnými prostředky nechvalně proslulý kauzami typu Dozimetr v r. 2023 prozře a požadované informace v zákonné lhůtě poskytne.

Byla podaná žádost o informace o nákladech na právní služby JUDr. E. Flegela viz 2023_04_11_PS_zadost-_DPP_smlouvy_faktury_JUDr_Flegl.pdf

11

Nejvyšší správní soud (NSS) v souladu s naším očekáváním zamítl návrh DPP na přikázání věci žaloby na stavební povolení hlavní stavby metra D Krajskému soudu v Ostravě viz 2022_11_08_NSS_vs_DPP_zamitajici_rozhodnuti_0Nad_2200246A.pdf . DPP však získal dosavadními obstrukcemi minimálně 7 měsíců, během kterých se snaží rozestavět metro D a v nutit vytrvalou propagandou veřejnosti stávající projekt tak, aby soud již nenalez odvahu rozhodnout nestranně.  Městský soud v Praze by měl konečný rozsudek u této liniové stavby vynést v zákonné lhůtě 90dní.

10

Právní zástupce žalobců reagoval na informaci od NSS z 3.10.2022 tím, že zopakoval své přesvědčení, že DPP se pouze snaží co nejvíce oddálit rozsudek soudu. Tímto způsobem dostat stavbu do co nejvyšší fáze rozpracovanosti, aby i po zneplatnění stavebního povolení úřady nařídily stavbu fakticky dokončit. Jako příklad této praxe byl uveden obchvat Havlíčkova Brodu viz  2022_10_11_I-38_nezbytne-upravy_220713_KUJI_220606_ROZHODNUTI-1.pdf . Celé vyjádření žalobců k postupu DPP je zde  2022_10_11_zlb_SP-MD-ID_221011_ze-ne-prikazani-Ostrave_ad-NSS_GDPR.pdf

 

NSS informoval žalobce o návrhu DPP na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě a o složení senátu, který bude o tomto návrhu rozhodovat viz 2022_10_03_zlb_SP-MD-ID_221003_NSS_ze-DPP-navrh_-senat_GDPR.pdf

09

Vyjádření žalobců k návrhu DPP z 31.8. 2021 si můžete přečíst zde 2022_09_26_zlb_SP-MD-ID_220926_ne-prikazani-Ostrave_GDPR.pdf .  Z  informacích získaných od soudu na základě žádosti o poskytnutí informace (viz předchozí příspěvek) je evidentní, že návrh DPP z 31.8. 2021 je nesmyslný a zjevně šikanózní. DPP se jen a pouze snaží za každou cenu co nejvíce oddálit verdikt soudu ve věci žaloby stavebního povolení metra D

Právní zástupce žalobců podal žádost o informace viz 2022_09_21_inf_KS-Ost-sp-senat_220910_zadost-o-informace_.pdf s cílem získat soudem ověřená fakta, kterými  DPP argumentuje během svých obstrukčních návrzích viz předchozí příspěvek.

08

Ačkoliv Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl ve věci příslušnosti soudu viz předchozí příspěvek, DPP nadále beztrestně pokračuje v obstrukcích tak, aby soud nemohl včas rozhodnout o žalobě na stavební povolení (SP) metra D a mohlo se tak v klidu dál stavět bez ohledu na (ne)zákonnost SP.  DPP podal další návrh na změnu příslušnosti soudu viz 2022_08_31_zlb_SP-MD-ID_220831_NSS_DPP_navrh-delegace-veci-na-KS-Ostrava-z-duvodu-vhodnosti_GDPR.pdf

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl o kasaci podané Dopravním podnikem ve věci příslušnosti soudu, který má rozhodnout o žalobě na Stavební povolení hlavní stavby metra D podané účastníky stavebního řízení ze dne 19.3. NSS označil kasaci za nedůvodnou a zamítl ji viz 2022_08_11_zlb_SP-MD-ID_NSS_rozsudek_prislusnost-MS-Pha_1070736324_0_0144_4As_GDPR.pdf

Zcela zjevně jde o prachsprostou obstrukci vymyšlenou právníky Dopravního podniku, aby odsunuli rozhodnutí o žalobě do doby po komunálních volbách a do doby, kdy bude společensky nepřijatelné stavbu zastavit a tedy vyžadovat mnohem větší odvahu soudu.

07

V čase dovolených úřad Prahy 4 rozjel povolování kácení Nových Dvorů, Nemocnice Krč, Nádraží Krč

OŽPAD Praha 4 usnesením stanovil termíny ohledání míst žádaných k vykácení v důsledku kolize se stavbou metra D viz 2022_07_10_Usneseni_mistni_ohledani_kaceni-metroD.pdf. Lokalita Nemocnice Krč 9.8. od 12:30, lokalita Nádraží Krč 11.8. od 8:30, lokalita Nové Dvory 12.8. od 10:00. Přijďte se vyjádřit do zápisu z ohledání, jakožto dotčená veřejnost!

Spolek a obyvatelé v zákonné lhůtě podali vyjádření k podkladům pro vydání stavebního povolení zařízení staveniště v okolí stanice Olbrachtova viz 2022_06_29M-ID_ZS-OL2_SP_vyjadreni-k-podkladum_GDPR.pdf . Jeden z bodů vyjádření upozorňuje na fakt, že nelze vydat stavební povolení na stavbu, která již fakticky probíhá i bez stavebního povolení!

06

Bylo zahájeno nové řízení žádosti o povolení kácení  232 kusů stromů a 53571 m2 zapojených porostů z důvodů kolize se stavbou metra D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory viz 2022_06_22_metro_D_ozn_zahaj_rizeni_kaceni_Olbrach-NoveDvory.pdf . Spolek se pochopitelně do tohoto řízení přihlásil. Teprve po nastudování dokumentace budeme schopni říci skutečný počet stromů k vykácení. S jistotou již nyní však můžeme říci, že jich bude až násobně více, než uváděných počet nadměrečných 232 kusů.

05

Dne 17.5. spolek doplnil žalobu povolení kácení podanou 19.3. Doplněný text žaloby si můžete přečíst zde 2022_05_17_zlb_kaceni-OL2_PS_DOPLNENI-ZALOBY.pdf

Ostravský krajský soud postoupil žalobu na hlavní stavbu metra D Městskému soudu v Praze viz dokument 2022_04_13_zlb_SP-MD-ID_KS-Ost_postoupeni-MS-Pha_DZ_39A_GDPR.pdf . Dopravník podnik HMP (ovládaný politiky HMP) podal kasační stížnost na toto postoupení, aniž by stížnost soudu jakkoliv zdůvodnil viz 2022_05_02-Na-106_2022_DPP_kasace-ca-postoupeni_GDPR.pdf . Evidentně DPP s politiky hrají před komunálními volbami o čas. Bez této kasační stížnosti by totiž musel soud vynést rozsudek ve zkrácené zákonné lhůtě týkající se liniových staveb, tedy do voleb.

Byla podána žaloba na stavební povolení metra D. Proč k tomu muselo dojít?

04

Byla doplněna žaloba stavebního povolení hlavní stavby metra D úseku Pankrác – Nové dvory. Kompletní text žaloby si můžete přečíst zde 2022_04_25_zlb_SP-MD-ID_220424_ZALOBA-rozsireni_GDPR.pdf . Žaloba obsahuje celkem 12 žalobních bodů týkajících se nejen stanice Olbrachtova, ale i další stanic torza metra D na území městské části Praha 4, které původně mělo vést především do Písnice.

Dne 20.4. soud přiznal žalobě na povolení kácení odkladný účinek, tedy zákaz cokoliv z napadeného povolení kácet dříve, než soud rozhodne viz 2022_04_20_zlb_kaceni-OL2_MS-Pha_usn-ODKLADNY-UCINEK.pdf Zároveň však platí, že na již vykáceném pozemku 879/33_k.u.Krč.pdf stále nebylo stavebníkem “kopnuto do země”. Je tedy zcela zřejmé, že předčasné vykácení nebylo provedeno kvůli urychlení stavby metra D, ale jen a pouze z důvodu eliminace vlivu právního státu a zlomení odporu místních obyvatel hájících své právo na příznivé životní prostředí. Zda kácení bylo zcela protiprávní, soud teprve rozhodne.

Dne 11.4.2022 byla podána žaloba na Hlavní stavbu metra D viz 2022_04_11_SP-MD-ID_ZALOBA_odkladny-ucinek_GDPR.pdf. Protože bohužel nelze podat hromadnou žalobu, z důvodu optimalizace soudních poplatků podali žalobu v zastoupení právního zástupce “pouze” tři vybraní majitelé bytových jednotek bytového domu v Kovařovicově ulici a spolek Pankrácká společnost. Žaloba byla podána k příslušnému soudu v Ostravě.

Pražský dopravní podnik (DPP) oznámil, že stavba linky metra D začne 21.4. 2022 viz pražská média. Takže když nás zástupce stavebníka dne 28.3. těsně před kácením vyháněl z pozemku vedle ulice Jeremenkova s tím, že k vůli okamžitému zahájení stavby nelze s kácením pár týdnu počkat na předběžné rozhodnutí soudu, byla to samozřejmě lež.  Videozáznam argumentace a vyhnání místních obyvatel za účasti policie ČR můžete shlédnout zde

03

Týdeník Respekt – Metro místo parku, motorová pila místo soudu

Dnes 28.3. provedl stavebník za asistence policie ČR podle našeho právního názoru protizákonné vykácení 89 stromů na pozemku 879/33_k.u.Krč.pdf . Jak vedoucí firmy “Imramovská” a firmy s tragikomickým názvem “Svoboda pro stromy” provádějící kácení, tak i zástupce stavebníka byli prokazatelně (videozáznamy) informování o protizákonnosti činnosti, ke které se chystají. Prozatím spolek podal stížnost na postup Inspekce životního prostředí viz 2022_03_28_stiznost_na_CIZP.pdf, další právní kroky zvažujeme.

Poslední pokus o apel na politiky a úředníky, které se pokusíme dovézt k trestně právní odpovědnosti za vzniklé škody viz  2022_03_24_Vazeny_pane_primatore_zastavte_protizakone-jednani.pdf

Kácení po dobu jednoho měsíce než hnízdící ptáci vyvedou mladé, není  z důvodu stavby metra D potřeba. Z několika nezávislých zdrojů však vyplývá, že politicko-úřednická mafie naplánovala vykácet park na pozemku 879/33_k.u.Krč.pdf  dne 25.3.2022. Zcela podle našich předpokladů tak chtějí obejít právo a zlomit odpor místních obyvatel naprostou destrukcí stejně, jako se o to snaží Putin na Ukrajině.  Ačkoliv jeden zástupce spolku a jeden zástupce obyvatel byli dne 23.3. osobně informovat ředitele Inspekce životního prostředí, vypadá to, že to dopadne jako vždy.

Protože rozhodování soudů bude trvat několik týdnů, byly podány podněty na Inspekci životního prostředí ČR k prevenci nevratného škodlivého zásahu spočívající v kácení dřevin. Popis nezákonného jednání, ke kterému se schyluje, si můžete sami přečíst v příkladech pslaných podnětů 2022_03_20_CIZP_podnet_Kovarovicova_kaceni.pdf2022_03_23_CIZP_Eva_Dos_Reis_podnet_zakaz_kaceni_Kovarovicova_GDPR.pdf

Dne 19.3. byla podána žaloba na pravomocné povolení kácení viz 2022_03_19_zlb_kaceni-OL2_PS_zaloba_odkladny-ucinek.pdf . Bohužel nešlo podat  žalobu dříve, než nabylo žalované rozhodnutí právní moci.

Dne 17.3. nabylo právní moci (po lhůtě na doručení) povolení kácení pro likvidaci parku na pozemku 879/33_k.u.Krč.pdfPodmínkou vykonatelnosti (realizaci kácení) je však pravomocné stavební povolení. Protože podmínka je formulována podjatými úředníky MHMP záměrně neurčitě (neříká se, které konkrétní stavební povolení), zvolil si investor podle své libovůle takové stavební povolení, které nabyde právní koci jako první.

Happening “Podvedli nás, podvedou i Vás”

Ministerstvo dopravy vydalo rozhodnutí povolující hlavní stavbu metra D, tedy v původní destruktivní variantě viz 2022_03_07_Spolecne-rozhodnuti-MD-32102_2021-130_povoleni_hl_stavby_metraD.pdf

Spolek a obyvatelé poslali vyjádření k podkladům v řízení o odvolání běžícím na Ministerstvu dopravy (MD). Bude-li MD ignorovat fakta uvedená v těchto vyjádření, stanou se podkladem pro v budoucnu námi podané žaloby.  Jedno z vyjádření si můžete přečíst zde 2022_03_01_M-ID_SP_32102-2021_PS_vyjadreni-k-podkladum.pdf

02

Spolek podal doplnění odvolání pro kácení dřevin odůvodněném “kolize se stavbou – stanice metra D”. Dokazuje v něm mimo jiné, že Rozhodnutí povolující kácení je nezákonné, neboť při jeho vydání nebylo dbáno ustanovení § 50 odst. 3, které říká, že správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu viz 2022_02_22_PS_doplneni_odv_kaceni_Olbrachtova_metro_D_4cast.pdfZnal.pos_.214-11-2020-metro-Krc.pdf

Obracíme se na bratry Čižinské v přesvědčení, že morální imperativ respektu k lidským právům, tj. nezadatelným právům jednotlivce bránícího se koordinované mocenské zvůli nemůže být v případě těchto zakladatelů hnutí Praha sobě ignorován. Více v příspěvku  Otevřený dopis bratrům Čižinským k metru D

2021

12

Vývoj událostí roku 2021 okolo stavby metra D předčil naše očekávání

Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad proti zamítnutí námitek podjatosti úředních osob MHMP viz 2021_12_14_MD_zamitnuti_rozkladu_podjatost_MHMP_dor.pdf

V zákonné lhůtě bylo podáno úplné  odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení Zařízení staveniště OL2 viz 2021_12_06_PS_odvolani_SP_metro_D_ZS_OL2_GDPR.pdf

Spolek a jím zastoupení majitelé bytových jednotek v okolí stanice Olbrachtova podali blanketní odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení Zařízení staveniště OL2 viz 2021_12_03_PS_odvolani_SP_metro_D_ZS_OL2_blanket_GDPR.pdf

Spolek doplnil odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin v okolí stanice Olbrachtova. Rozhodnutí bylo vydáno orgánem ve věci podjatým, je nezákonné z důvodu nepřezkoumatelnosti a nesprávnosti. Celé rozhodnutí (jeho odůvodnění) je postaveno na libovůli namísto přezkoumatelného a řádně zjištěného skutkového a právního stavu a přezkoumatelného správního uvážení viz 2021_12_1_PS_doplneni_odv_kaceni_Olbrachtova_metro_D_1cast.pdf

11

Spolek rozšířil odůvodnění odvolání proti stavebnímu povolení zařízení staveniště viz 2021_11_19_PS_odvolani_SP_MD_ZS-mimo-OL2_rozsireni-oduvodneni.pdf , které obsahuje přílohy Medialni_ohlasy_metro_D.pdf a Ukazky_komunikace.pdf

Občané podali námitky proti zrušení stavební uzávěry v širokém okolí budoucí stanice Olbrachtova viz 2021_11_04_Namitky_proti_zruseni_stavebni_uzavery.pdf

Spolek a všichni jím zastoupení účastníci stavebního řízení se vyjádřili k vyjádření stavebníka a k předkládací zprávě MHMP dokumentem zaslaným na Ministerstvo dopravy 2021_11_03_M-ID_SP_vyjadreni_k_predkladu_a_k_vyjadreni_stavebnika.pdf

10

Byl dán “Podnět k šetření provádění stavby metra I.D bez stavebního povolení, podnět k nařízení odstranění stavby prováděné bez stavebního povolení, žádost o poskytnutí informací”  Více informací zde 2021_10_26_Podnet_MD_zahajeni_stavby_tunel_metro.pdf

Pořad ČRo Zostřeno usvědčil radu HMP ze lží o stavbě metra D

 

Dne 12.10. předal spec. stavební úřad MHMP spis stavebního řízení odvolacímu orgánu, tedy Ministerstvu dopravy. Předkládací zprávu MHMP si můžete přečíst zde 2021_10_12_Predkladaci_zprava_k_podanym_odvolanim_anonymizovana.pdf

Byla podána druhá část doplnění odvolání proti stavebnímu povolení hlavní stavby metra D. Politici HMP mimo jiné prohlašovali, že stavba metra D nemá kromě odporu v okolí Olbrachtovy žádný problém. Není to pravda viz fakta uvedená v  2021_10_08_M-ID_SP_doplneni-odvolani_2cast.pdf

Dne 6.10.  přišlo do datové schránky spec. stavebního úřadu MHMP vyjádření stavebníka k podaným odvoláním proti vydanému stavebnímu povolení viz dokument 2021_09_30_Vyjadreni_stavebnika.pdf

09

Byla vydána rozhodnutí o povolení kácení jak u stanice metra D Pankrác, tak u stanice Olbrachtova viz 2021_09_09_Rozhodnuti_P4_562739_19_OZPAD_BER.pdf, 2021_09_15_Rozhodnuti_P4_362392_21_OZPAD_HNL.pdf. Spolek pracuje na odvoláních.

Časopis Respekt otiskl reakce na článek Kdo by nechtěl metro před domem?  – Respekt 28/2021 jak náměstku Scheinherrovi v Respekt 29/2021, tak i spolku v Respekt 33/2021

 08

Byla odeslána první část doplnění odvolání proti stavebnímu povolení hlavní stavby metra D viz 2021_08_18_M-ID_SP_doplneni-odvolani_1cast.pdf

Kvůli mediálním útokům vedených na spolek mimo jiné i lživými informacemi o jeho financování zveřejnili jsem průběžné vyúčtování spojené s kauzou metro D viz 2021_08_06_Prehled_zaloh_vydaju_metro_D_Olbrachtova.pdf. Přitom platí pravidlo uvedené v FAQ v bodě 4), že za odvedenou vlastní práci si jako členové spolku nevyplácíme jakoukoli odměnu, veškerou práci jsme vždy odváděli a odvádíme nadále bezúplatně.

07

Mimo neshody v projektové dokumentaci nepravomocného stavebního povolení a platného územního rozhodnutí vedoucí ke zbytečné devastaci Prahy 4 je druhou klíčovou vadou podjatost všech úředních osob. Bylo podáno  doplnění rozkladu proti společnému usnesení Ministerstva dopravy-Odboru drážní dopravy ze dne 28. 6. 2021. Argumentaci spolku a obyvatel, která bude základem případné žaloby si můžete přečíst zde: 2021_07_31_PS_doplneni_rozkladu_podjatost_spojene_usneseni_MD.pdf

 

Konečná odpověď spolku Pankrácká společnost na tzv. finální návrh postupu výstavby metra D náměstka pro dopravu Adama Scheinherra je ke stažení zde: 2021_07_27_Odpoved_PS_na_finalni_navrh_AS.pdf

 

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELKY DOMU V KOVAŘOVICOVĚ ULICI NÁMĚSTKU SCHEINHERROVI

 

 Byl podán rozklad proti usnesení Ministerstva dopravy viz 2021_07_20_PS_rozklad_MD_spojene_usneseni.pdf

 

HMP DONUTILO OBYVATELE A SPOLEK K PODÁNÍ ODVOLÁNÍ PROTI STAVEBNÍM POVOLENÍ METRA D

 

V časopise Respekt vyšel článek věnující se stanici metra D Olbrachtova viz webová stránka https://www.respekt.cz/tydenik/2021/28/kdo-by-nechtel-metro-pred-domem  nebo ve formátu pdf 2021_07_12_casopis_Respekt.pdf

06

Byla vydána stavební povolení 2021_06_30_Rozhodnuti_stavebni_povoleni_hlavni_stavby_metra_D.pdf2021_06_30_Rozhodnuti_stavebni_povoleni_mimo_OL2_metra_D.pdf

Ministerstvo dopravy (MD) vydalo rozhodnutí o rozkladu Pankrácké společnosti  (PS) proti usnesení MD Odboru drážní dopravy (MD-ODP) jímž bylo rozhodnuto, že námitce podjatosti všech úředních osob MHMP se nevyhovuje. Rozkladová komise ministra MD ve svém rozhodnutí zrušilo usnesení MD a vrátilo jej MD-ODP s velikými výhradami. Komise ministra konstatovala, že spolek PS podal námitky podjatosti včas a naopak, že MD-ODP trojnásobně překročil lhůty, vůbec se nevyjádřil k věcným námitkám a neoprávněně odmítl námitky PS jako pozdě podané, tedy bezpředmětné viz 2021_06_09_MD_rozklad_podjatost_MHMP_zruseno_vraceno.pdf

Rada hlavního města Prahy (prim. Hřib a jeho náměstkové) odsouhlasila návrh změny zřizovací listiny Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace, které obsahují seznam městských pozemků určených k zastavění viz 2021_06_07_Usneseni_Rady_HMP_c.1340.pdf. V seznamu figuruje i pozemek 879/33_k.u.Krč.pdf, . Je to ten samý pozemek, na kterém primátor Hřib s radním Scheinherrem prý zachrání 80% vzrostlých stromů, když se místní obyvatelé a spolek vzdají všech svých práv ve stavebních řízení v celém úseku torza metra D Pankrác – Nové dvory. Je to další pádný důvod, proč nevěřit primátorovi a jeho radním.

05

Článek STANICE METRA D NEMOCNICE KRČ popisuje důvody šestiletého zpoždění výstavby metra D a jeho důsledky pro všechny ostatní stanice.

Inženýring dopravních staveb zmocněný DPP upravil žádost o povolení kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou stanice Olbrachtova. Rozsah změny je však zcela nedostačující a v rozporu se sliby, kterými se pan Scheinherr pokouší odzbrojit místní obyvatele.

Přes všechna ujištění primátora Hřiba, náměstka Scheinherra a DPP, že se chtějí dohodnout, běží řízení žádosti o povolení kácení v nezměněné podobě. Nyní těsně před vydáním rozhodnutí povolení kácení podal spolek vyjádření, na základě kterých, bude-li rozhodnutí vydáno, podá spolek odvolání a následně žalobu. Vyjádření si můžete přečíst zde  2021_05_08_PS_metro_D_Olbrachtova_kaceni_vyjadreni_cast_A.pdf2021_05_08_PS_vyjadreni_kaceni_metro_Olbrachtova_cast_B.pdf

Právní zástupce spolku vypracoval protinávrh k navrženému postupu DPP, který by umožnil výstavbu stanice Olbrachtova ve stávajícím umístění a bez jakéhokoliv zpoždění stavby, avšak zaručeně bez pilotových stěn. Tedy přesně podle technického návrhu DPP. Navržený postup si můžete stáhnout zde 2021_05_08_SVJ_Kovarovicova_protinavrh_DPP.pdf

Spolek se snaží informovat místní obyvatele i o dalších stanicích metra D. V květnovém čísle farních listů Michelské farnosti vyšel článek STANICE METRA D NÁDRAŽÍ KRČ→

04

V dubnovém vydání farních listů Michelské farnosti vyšel článek popisující dosavadní vývoj získání stavebního povolení pro metro D detailně zaměřený na stanici metra D Olbrachtova.  STANICE METRA D OLBRACHTOVA – MĚSTO VERSUS OBČANÉ→

03

DPP navrhlo SVJ a spolku postup, který by měl vést k splnění požadavků stavby stanice Olbrachtova bez pilotových stěn (mnohem menší zábor území) viz  2021_03_30_DPP_navrh_postupu.pdf . Tento návrh je pro spolek nepřijatelný, protože by otevřel cestu k legalizaci výstavby pilotových stěn výměnou za možnost soudně z DPP vymáhat smluvní pokuty. Smluvní pokuty jsou však jakožto záruky pro spolek naprosto nepřijatelné. Spolek nedělá svou činnost proto, aby vydělával na smluvních pokutách. Bez přehánění by šlo tento postup označit za uplácení spolku, což si spolek nemůže dovolit.

Spolek po domluvě s SVJ Kovařovicova již nebude na svých stránkách průběžně informovat o jednáních SVJ s DPP, HMP. Budeme zveřejňovat pouze všechna podání spolku, který je jako jediný účastníkem ve všech stavebních řízeních i řízení žádosti o povolení kácení.

23.3. proběhla druhá schůzka vedení HMP (Hřib, Scheinherr), DPP, Metroprojekt, ….  s výborem SVJ Kovařovicova. Bohužel výbor SVJ se neřídil našim doporučením vyjednávat s DPP, HMP prostřednictvím datových schránek a nechal se vtáhnout do osobních jednání. Tímto byla vyjednávací pozice SVJ výrazně oslabena. Výbor SVJ proto nebyl schopen reagovat na příval polopravd, demagogie a dopustil se neuvážených výrokům. Ačkoliv je návrh DPP na technické řešení úprav projektu velice líbivý, je DPP předložený procesní postup naprosto nepřijatelný. Znamenal by totiž právní legalizaci výstavby pilotové stěny a všech negativních dopadů tím spojených. Po té by již SVJ či spolku nezajistila jakákoliv práva ani sebelepší smlouva. Důvod takovéhoto postupu DPP je zcela zřejmý. DPP by tím získal jistotu, že může postavit Olbrachtovu i v případě nepříznivých geologických podmínek, protože by mohl bez okolků pouze na doporučení odborníků na vzdory všem slibům či smlouvám postavit pilotovou stěnu kdykoliv se mu zamane. Je velice nepříjemné, že výbor SVJ tento postup DPP prakticky odkýval a uvedl tím všechny z DPP, HMP, Metroprojekt, Inženýring dopravních staveb a.s. ve falešná očekávání. Výbor SVJ mám však sám o sobě nulovou váhu v probíhajících řízení. Majitelé bytových jednotek a spolek PS, kteří jako jediní mohou stáhnout podané námitky, souhlasí s technickým řešením, ale distancují se od “domluveného” postupu.
Dne 13.3. DPP konečně poslal smysluplný návrh úprav projektu výstavby stanice Olbrachtova tak, aby nebylo potřeba stavět těžko legalizovatelnou 30m hlubokou pilotovou stěnu podél panelového domu v Kovařovicově ulici. Návrh přináší výrazné snížení kácení a záborů pro potřeby staveniště.

02

Byla podána odvolání  proti podle názoru spolku nezákonným rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy o umístění stavby „SSZ křižovatek na trase metra D pro akci „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové dvory“. Odvolání si můžete stáhnout zde:

2021_02_08_SO-13-31_SP_210208_PS_odvolani.pdf

2021_02_08_SO-13-32_SP_210208_PS_odvolani.pdf

01

Vedení HMP (Hřib, Scheinherr) se zaměstnanci DPP, firmy Metroprojekt a najatými právníky tlačí na obyvatele postižené stavbou stanice metra D Olbrachtova, aby  stáhli své námitky proti záměru vystavět nelegální pilotovou stěnu podél jejich panelového domu.  Politici doposud odmítají jakékoliv smysluplné změny projektu, takže jimi placení zaměstnanci DPP,  firmy Metroprojekt drží linii neústupnosti.  Obyvatelé unaveni prázdným tlacháním politiků tuto schůzku sabotovali ve snaze nenechat se manipulovat a účastní se ji v minimálním počtu – výbor SVJ + 1 obyvatel.

2020

12

Dokud se návrhy předkládané DPP ústy pana Hrnčíře dotčené veřejnosti neobjeví v projektové dokumentaci spisu, lze je považovat pouze za plané sliby, ke kterým se nelze seriózně (po poradě s odborníky) vyjádřit. Řízení běží stále podle staré dokumentace. Na doporučení spolku podali občané žádosti o přerušení řízení poslané jak stavebnímu úřadu, tak i DPP. Jestliže DPP těmto žádostem nevyhoví (a sám ji nepodá stavebnímu úřadu, který mu musí vyhovět), bude zřejmé, že hrál pouze o čas a nikdy neměl v úmyslu projekt upravit. 

11

Když DPP na schůzce ze zástupci spolku konané dne 20.10. zjistil, že zákulisním vyjednáváním bez toho, aby všechny své technické návrhy předkládal oficiálně prostřednictvím spisu, nic nezmůže, začal se soustředit místo “na míč na hráče”. DPP během nouzového stavu zorganizoval schůzky se stavbou postiženými občany, které začal obměkčovat různými návrhy technických řešení, které by snížily škody způsobené stavbou.

Spolek podal repliku na Ministerstvo dopravy k odvolání proti vyhrazení pravomoci v řízení o žádosti o stavební povolení stavebního oddílu SOD 13 – Stanice Olbrachtova, část Zařízení staveniště OL2 v rámci tzv. veřejně prospěšné stavby.  Podle spolku je použitá argumentace  Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah,  nepravdivá a čistě účelová. Více informací naleznete zde: 2020_11_11_PS_MD_replika_predklad_odv_vyhrazeni_pravomoci_ZS_OL2_MHMP.pdf

Spolek podal odvolání proti usnesením Ing. Z. Javornické,
pověřené řízením Magistrátu hlavního města Prahy týkající se systémové podjatosti všech úředních osob MHMP vč. ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Toto usnesení je podle názoru spolku nezákonné. Více informací naleznete zde  2020_11_10_PS_odv_usn_Javornicka_nepodjaty_reditel_odboru_PKD_Krejca.pdf

10

Místní občané za pomoci spolku rozbíhají finanční sbírku na obranu proti stávající podobě projektu stanice metra D Olbrachtova. Více se dočtete v článku Veřejná sbírka na právní ochranu proti stanici metra D Olbrachtova →

Dne 20.10. proběhla schůzka zástupců spolku se zástupci DPP, Metroprojektu a Inženýringu dopravních staveb ke stanici metra D Olbrachtova.  Během 1,5 hodinovém jednání jsme se neposunuli ani o milimetr, protože DPP stále odmítá vydat souhlas k poskytnutí kopií projektové dokumentace a geologického průzkumu.  Spolek za těchto okolností odmítá věnovat svůj čas podobným schůzkám, není-li mu umožněno se na ně předem připravit. Za souhlasu všech přítomných byl pořízen zvukový záznam. Jeho poslední tři minuty shrnující závěry celého jednání si můžete poslechnout zde.  Hovoří na něm postupně Ing. Hrnčíř z DPP,  Ing. Vrána, Ph.D. ze spolku P.S., právní zástupce DPP  JUDr. Emil Flegel a nakonec předsedkyně spolku P.S. Ing. Jelínková. Pro místní obyvatele je povzbuzující vyjádření Ing. Hrnčíře, že jak pro posun stanice Olbrachtova do původního místa, tak i kompletní vynechání stanice Olbrachtova by nevyžadovalo nové Územní řízení viz záznam 2020_10_20_Olbrachtova_bez_zmeny_UR.m4a v čase 1:10:45 celého rozhovoru. Celý zvukový záznam obsahující i souhlas s nahráváním si můžete poslechnout zde 2020_10_20_Olbrachtova_Pankracka_DPP_Metroprojekt.mp3

09

Podle očekávání Ministerstvo dopravy zamítlo námitky podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy podané 12.5.2020 viz  rozhodnutí 2020_09_10_MD_zamitnuti_syst_podjatost_MHMP_metro_D_ZS_OL2.pdf.  Spolek a dotčená veřejnost bohužel musí využít všech opravných prostředků, teprve pak může spor dojít k soudu.

Námitky znemožnily vydání stavebních povolení metru D a DPP se vymlouvá na koronakrizi→

Plánovaná informační schůze k metru D byla zrušena viz web MČ Praha 4.  Teprve v den konání schůze lidé z nejbližšího okolí stavby stanice Olbrachtova zjistili, že pozvánka na webu MČ Praha 4 svolává veřejnost nikoliv do školy Poláčkova , jak bylo na letácích v okolí  stanice viz fotografie letáku, ale do školy Na Planině. Další důvod mimo coronaviru, proč je dobře, že se schůze nekoná.

Místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovařík organizuje pro občany informační schůzku k metru D, viz fotografie letáku . Je veliká škoda, že městská část neinformovala své občany v době, kdy běželo územní řízení a šlo spoustě věcí předejít. Nyní, kdy zděšení obyvatelé z výsledné podoby projektu již podali námitky v rámci stavebního řízení, lze mluvit o informativní schůzce jen s velkou dávkou cynismu.

08

Pozemky, podél kterých měla být podle původního projektu vystavěna stanice metra D Olbrachtova, byly vydraženy za 497 miliónů korun viz například deník E15→ . Je to další střípek do skládanky popsané v článku Jak developersky vytěžit stanici metra D Olbrachtova→. Posunutí stavby stanice Olbrachtova do parku těsně k panelovému domu plného nešťastných seniorů umožní šťastnému novopečenému majiteli na svých pozemcích vystavět výškové budovy a opět tak na úkor kvality života místních obyvatel vydělat na zahušťovací politice IPRu→. Řečem o záměru vystavět 12ti patrové budovy na parcele 9000 m2 za půl miliardy mohou uvěřit pouze naivové.

Z iniciativy pana Jakuba Sklenky z Reflecta Development proběhla informativní schůzka k plánované výstavbě v okolí stanice metra D Nádraží Krč. Podrobnější informace se můžete dočíst v příspěvku Schůzka s Reflecta Development k výstavbě u Nádraží Krč→

07

I ve třetím řízení  o povolení stavby metra D (tentokrát stavby povrchové části metra D) 71 občanů prostřednictvím našeho spolku podalo námitky v „navazujícím řízení“ o žádosti o povolení stavby nazvané „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, konkrétně povrchová část. Námitky si opět můžete stáhnout zde Namitky_SP_MetroD_Pankrac-NoveDvory_povrchova_cast.pdf

06

71 občanů prostřednictvím našeho spolku podalo námitky v „navazujícím řízení“ o žádosti o povolení stavby nazvané „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, konkrétně v části Zařízení staveniště OL2. Námitky si opět můžete stáhnout zde Namitky_Zarizeni_staveniste_stanice_Olbrachtova.pdf

JAK DEVELOPERSKY VYTĚŽIT STANICI METRA D OLBRACHTOVA

První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

05

Navzdory bezpříkladnéhu odporu úřadů HMP se občanům povedlo včas podat námitky k žádosti o povolení stavby metra D v Praze, úsek Pankrác – Nové Dvory.  Jako i v mnoha jiných kauzách, i zde byla úloha spolku naprosto zásadní. Podrobnosti včetně kopletního materiálu odeslaného na MHMP naleznete v příspěvku Obyvatelé za pomoci spolku podali námitky k žádosti o povelní staby metra D→

Spolek jakožto účastník řízení podal námitky podjatosti. Je přesvědčen o systémové podjatosti způsobené faktem, že investor stavby (Hlavní město Praha skrze Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.) je v roli jak žadatele, tak zároveň i posuzovatele stavby. Spolek je toho názoru, že shromáždil dostatek důkazů, aby šlo tuto systémovou podjatost označit za prokázanou. To by mělo vést k tomu, že všechny úřední osoby správního orgánu budou vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci, a nadřízený správní orgán bude dále postupoval podle § 131 odst. 4 správního řádu. Více informací včetně samotných námitek naleznete v příspěvku Podání námitek podjatosti k “Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”→

Spolek musí ve stížených podmínkách nouzového stavu reagovat na lavinu oznámení dříve, než uběhnou zákonné lhůty. Prvními kroky jsou přihlášní se do řízení, žádost o korespondenčí nahlížení do spisu a podání námitky podjatosti.  Více informací se dočtete v kopii podání odeslaném datovou schránkou na magistrát Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Oznámení k metru D, která byla vyvěšena během nouzového stavu od 12.3. , je již tolik, že jsme je pro přehlednost shrnuli v jednom samostatného článku. Oznámení si zde můžete prohlédnou či rovnou stáhnout. Horečná aktivita úředníků na metru D během nouzového stavu→

04

Speciální stavební úřad ruší svolané ústní jednání (požadované zákonem) bez náhrady viz oznámení→.  A to již 17.3.2020 stavební úřad upustil od místního ohledání s tím, že mu jsou dobře známy poměry staveniště. Je to jen další ohýbání práva mající za cíl urychlit výstavbu metra, které se může úředníkům, politikům, ale především veřejnosti (žaloby, prodražení) šeredně vymstít.

Spolek se přihlašuje do Stavebního řízení a žádá o jeho přerušení z důvodu Nouzového stavu  →

03

Na úřední desce MHMP a MČ Praha 4 bez ohledu na Nouzový stav vyhlášený vládou ČR bylo vyvěšeno Oznámení o zahájení stavebního řízení metra D s tím, že Ústní jednání (neveřejné) je nařízeno na 18.5.2020.

02

Reportáž Českého rozhlasu týkající se stanice Olbrachtova a komentář nepravdivých tvrzení náměstka Scheinherra naleznete v příspěvku Reportáž Českého rozhlasu ke stanici metra D Olbrachtova

Spolek zorganizoval druhé setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova a Pankrác – shrnutí toho, co se již společnými silami podařilo a co nás teprve čeká. Opět na vyžádání můžeme zaslat Power point prezentaci, kterou spolek odprezentoval přítomným obyvatelům

2019

12

Spolek zorganizoval setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova se zástupci DPP a Metroprojekt →

11

Setkání obyvatel Dolní Krče se zástupci Dopravního podniku a firmy Metroprojekt 

02

NOVÉ VEDNÍ PRAHAY NAD PROPASTÍ S NÁZVEM METRO D  →

2018

09

Metro D nemá odlehčit nynější dopravě, ale pouze zahustit Prahu, říká stávající EIA →

HISTORIE OSMILETÉHO ZPOŽDĚNÍ VÝSTAVBY METRA D  →