Pankrácká společnost, z.s.

Metro D

Stavba metra D neprobíhá pouze pod zemí ražením tunelu, ale bude mít vážné důsledky i pro město na povrchu. Ačkoliv se jedná o bezesporu veřejně prospěšnou stavbu, dva aspekty české postkomunistické reality dělají z metra D vážnou hrozbu.

  1. Neoliberální odmítání na západě běžné regulace výstavby a skupování nemovitostí zahraničními investory -> stanice metra D se stanou záminkou pro neúměrné zahušťování Prahy na úkor kvality života stávajících obyvatel
  2. Komunistická praxe úředníků a politiků projekty tlačit na sílu bez návrhu variantních řešení a diskuze s majiteli nemovitostí či ostatní dotčenou veřejností -> trvalá i dočasná zařízení stavby jsou často zbytečně umisťována do nejcennějších míst města se vzrostlou zelení (nenahraditelná likvidace stovek vzrostlých stromů) a blízko základů domů ohrožujících jejich statiku -> velké riziko žalob a opětovné prodloužení a prodražení stavby.

V neposlední řadě je to pro mnoho podnikavců ideální příležitost přisát se na veřejné finance. Asi nejkřiklavějším příkladem nesmyslně vysokého poměru cena/přínos je výstavba stanice metra D Olbrachtova. Na rozdíl od jiných plánovaných stanic metra D nemá z dopravního hlediska Olbrachtova skoro žádný smysl. Bez nadsázky lze stanici metra D  Olbrachtova označit za tunel na veřejné finance,  ze kterého budou profitovat pouze developeři s investory, zatímco místní občané ji zaplatí snížením kvality svého životního prostředí.

Povolovací proces stavby metra D úřady rozdělily do více jednotlivých řízení – povolení nadzemní stavby, povolení ražby tunelu a povolení stavby zařízení stavenišť jednotlivých stanic. To celý proces znepřehledňuje a výrazně stěžuje podávání oprávněných námitek dotčených obyvatel. Například obyvatelé z okolí plánované stanice metra D Olbrachtova museli mimo podání námitek podjatosti podat 3x námitky k žádosti o stavební povolení (nadzemní část, tunel, staveniště Olbrachtova) a k tomu podat námitky k žádosti o povolení kácení, aby jim MČ Praha 4 nepovolila zlikvidovat jimi vysázený park dříve, než se rozhodne o budoucnosti stanice Olbrachtova. Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení na stránkách ke-stazeni/dokumenty-metro-d/→

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2021

04

V dubnovém vydání farních listů Michelské farnosti vyšel článek popisující dosavadní vývoj získání stavebního povolení pro metro D detailně zaměřený na stanici metra D Olbrachtova.  Stanice metra D Olbrachtova – město versus občané→

03

Spolek po domluvě s SVJ Kovařovicova již nebude na svých stránkách průběžně informovat o jednáních SVJ s DPP, HMP. Budeme zveřejňovat pouze všechna podání spolku, který je jako jediný účastníkem ve všech stavebních řízeních i řízení žádosti o povolení kácení.

23.3. proběhla druhá schůzka vedení HMP (Hřib, Scheinherr), DPP, Metroprojekt, ….  s výborem SVJ Kovařovicova. Bohužel výbor SVJ se neřídil našim doporučením vyjednávat s DPP, HMP prostřednictvím datových schránek a nechal se vtáhnout do osobních jednání. Tímto byla vyjednávací pozice SVJ výrazně oslabena. Výbor SVJ proto nebyl schopen reagovat na příval polopravd, demagogie a dopustil se neuvážených výrokům. Ačkoliv je návrh DPP na technické řešení úprav projektu velice líbivý, je DPP předložený procesní postup naprosto nepřijatelný. Znamenal by totiž právní legalizaci výstavby pilotové stěny a všech negativních dopadů tím spojených. Po té by již SVJ či spolku nezajistila jakákoliv práva ani sebelepší smlouva. Důvod takovéhoto postupu DPP je zcela zřejmý. DPP by tím získal jistotu, že může postavit Olbrachtovu i v případě nepříznivých geologických podmínek, protože by mohl bez okolků pouze na doporučení odborníků na vzdory všem slibům či smlouvám postavit pilotovou stěnu kdykoliv se mu zamane. Je velice nepříjemné, že výbor SVJ tento postup DPP prakticky odkýval a uvedl tím všechny z DPP, HMP, Metroprojekt, Inženýring dopravních staveb a.s. ve falešná očekávání. Výbor SVJ mám však sám o sobě nulovou váhu v probíhajících řízení. Majitelé bytových jednotek a spolek PS, kteří jako jediní mohou stáhnout podané námitky, souhlasí s technickým řešením, ale distancují se od “domluveného” postupu.
Dne 13.3. DPP konečně poslal smysluplný návrh úprav projektu výstavby stanice Olbrachtova tak, aby nebylo potřeba stavět těžko legalizovatelnou 30m hlubokou pilotovou stěnu podél panelového domu v Kovařovicově ulici. Návrh přináší výrazné snížení kácení a záborů pro potřeby staveniště.

02

Byla podána odvolání  proti podle názoru spolku nezákonným rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy o umístění stavby „SSZ křižovatek na trase metra D pro akci „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové dvory“. Odvolání si můžete stáhnout zde:

2021_02_08_SO-13-31_SP_210208_PS_odvolani.pdf

2021_02_08_SO-13-32_SP_210208_PS_odvolani.pdf

01

Vedení HMP (Hřib, Scheinherr) se zaměstnanci DPP, firmy Metroprojekt a najatými právníky tlačí na obyvatele postižené stavbou stanice metra D Olbrachtova, aby  stáhli své námitky proti záměru vystavět nelegální pilotovou stěnu podél jejich panelového domu.  Politici doposud odmítají jakékoliv smysluplné změny projektu, takže jimi placení zaměstnanci DPP,  firmy Metroprojekt drží linii neústupnosti.  Obyvatelé unaveni prázdným tlacháním politiků tuto schůzku sabotovali ve snaze nenechat se manipulovat a účastní se ji v minimálním počtu – výbor SVJ + 1 obyvatel.

2020

12

Dokud se návrhy předkládané DPP ústy pana Hrnčíře dotčené veřejnosti neobjeví v projektové dokumentaci spisu, lze je považovat pouze za plané sliby, ke kterým se nelze seriózně (po poradě s odborníky) vyjádřit. Řízení běží stále podle staré dokumentace. Na doporučení spolku podali občané žádosti o přerušení řízení poslané jak stavebnímu úřadu, tak i DPP. Jestliže DPP těmto žádostem nevyhoví (a sám ji nepodá stavebnímu úřadu, který mu musí vyhovět), bude zřejmé, že hrál pouze o čas a nikdy neměl v úmyslu projekt upravit. 

11

Když DPP na schůzce ze zástupci spolku konané dne 20.10. zjistil, že zákulisním vyjednáváním bez toho, aby všechny své technické návrhy předkládal oficiálně prostřednictvím spisu, nic nezmůže, začal se soustředit místo “na míč na hráče”. DPP během nouzového stavu zorganizoval schůzky se stavbou postiženými občany, které začal obměkčovat různými návrhy technických řešení, které by snížily škody způsobené stavbou.

Spolek podal repliku na Ministerstvo dopravy k odvolání proti vyhrazení pravomoci v řízení o žádosti o stavební povolení stavebního oddílu SOD 13 – Stanice Olbrachtova, část Zařízení staveniště OL2 v rámci tzv. veřejně prospěšné stavby.  Podle spolku je použitá argumentace  Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah,  nepravdivá a čistě účelová. Více informací naleznete zde: 2020_11_11_PS_MD_replika_predklad_odv_vyhrazeni_pravomoci_ZS_OL2_MHMP.pdf

Spolek podal odvolání proti usnesením Ing. Z. Javornické,
pověřené řízením Magistrátu hlavního města Prahy týkající se systémové podjatosti všech úředních osob MHMP vč. ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Toto usnesení je podle názoru spolku nezákonné. Více informací naleznete zde  2020_11_10_PS_odv_usn_Javornicka_nepodjaty_reditel_odboru_PKD_Krejca.pdf

10

Místní občané za pomoci spolku rozbíhají finanční sbírku na obranu proti stávající podobě projektu stanice metra D Olbrachtova. Více se dočtete v článku Veřejná sbírka na právní ochranu proti stanici metra D Olbrachtova →

Dne 20.10. proběhla schůzka zástupců spolku se zástupci DPP, Metroprojektu a Inženýringu dopravních staveb ke stanici metra D Olbrachtova.  Během 1,5 hodinovém jednání jsme se neposunuli ani o milimetr, protože DPP stále odmítá vydat souhlas k poskytnutí kopií projektové dokumentace a geologického průzkumu.  Spolek za těchto okolností odmítá věnovat svůj čas podobným schůzkám, není-li mu umožněno se na ně předem připravit. Za souhlasu všech přítomných byl pořízen zvukový záznam. Jeho poslední tři minuty shrnující závěry celého jednání si můžete poslechnout zde.  Hovoří na něm postupně Ing. Hrnčíř z DPP,  Ing. Vrána, Ph.D. ze spolku P.S., právní zástupce DPP  JUDr. Emil Flegel a nakonec předsedkyně spolku P.S. Ing. Jelínková. Pro místní obyvatele je povzbuzující vyjádření Ing. Hrnčíře, že jak pro posun stanice Olbrachtova do původního místa, tak i kompletní vynechání stanice Olbrachtova by nevyžadovalo nové Územní řízení viz záznam 2020_10_20_Olbrachtova_bez_zmeny_UR.m4a v čase 1:10:45 celého rozhovoru. Celý zvukový záznam obsahující i souhlas s nahráváním si můžete poslechnout zde 2020_10_20_Olbrachtova_Pankracka_DPP_Metroprojekt.mp3

09

Podle očekávání Ministerstvo dopravy zamítlo námitky podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy podané 12.5.2020 viz  rozhodnutí 2020_09_10_MD_zamitnuti_syst_podjatost_MHMP_metro_D_ZS_OL2.pdf.  Spolek a dotčená veřejnost bohužel musí využít všech opravných prostředků, teprve pak může spor dojít k soudu.

Námitky znemožnily vydání stavebních povolení metru D a DPP se vymlouvá na koronakrizi→

Plánovaná informační schůze k metru D byla zrušena viz web MČ Praha 4.  Teprve v den konání schůze lidé z nejbližšího okolí stavby stanice Olbrachtova zjistili, že pozvánka na webu MČ Praha 4 svolává veřejnost nikoliv do školy Poláčkova , jak bylo na letácích v okolí  stanice viz fotografie letáku, ale do školy Na Planině. Další důvod mimo coronaviru, proč je dobře, že se schůze nekoná.

Místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovařík organizuje pro občany informační schůzku k metru D, viz fotografie letáku . Je veliká škoda, že městská část neinformovala své občany v době, kdy běželo územní řízení a šlo spoustě věcí předejít. Nyní, kdy zděšení obyvatelé z výsledné podoby projektu již podali námitky v rámci stavebního řízení, lze mluvit o informativní schůzce jen s velkou dávkou cynismu.

08

Pozemky, podél kterých měla být podle původního projektu vystavěna stanice metra D Olbrachtova, byly vydraženy za 497 miliónů korun viz například deník E15→ . Je to další střípek do skládanky popsané v článku Jak developersky vytěžit stanici metra D Olbrachtova→. Posunutí stavby stanice Olbrachtova do parku těsně k panelovému domu plného nešťastných seniorů umožní šťastnému novopečenému majiteli na svých pozemcích vystavět výškové budovy a opět tak na úkor kvality života místních obyvatel vydělat na zahušťovací politice IPRu→. Řečem o záměru vystavět 12ti patrové budovy na parcele 9000 m2 za půl miliardy mohou uvěřit pouze naivové.

Z iniciativy pana Jakuba Sklenky z Reflecta Development proběhla informativní schůzka k plánované výstavbě v okolí stanice metra D Nádraží Krč. Podrobnější informace se můžete dočíst v příspěvku Schůzka s Reflecta Development k výstavbě u Nádraží Krč→

07

I ve třetím řízení  o povolení stavby metra D (tentokrát stavby povrchové části metra D) 71 občanů prostřednictvím našeho spolku podalo námitky v „navazujícím řízení“ o žádosti o povolení stavby nazvané „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, konkrétně povrchová část. Námitky si opět můžete stáhnout zde Namitky_SP_MetroD_Pankrac-NoveDvory_povrchova_cast.pdf

06

71 občanů prostřednictvím našeho spolku podalo námitky v „navazujícím řízení“ o žádosti o povolení stavby nazvané „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, konkrétně v části Zařízení staveniště OL2. Námitky si opět můžete stáhnout zde Namitky_Zarizeni_staveniste_stanice_Olbrachtova.pdf

Jak developersky vytěžit stanici metra D Olbrachtova

První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

05

Navzdory bezpříkladnéhu odporu úřadů HMP se občanům povedlo včas podat námitky k žádosti o povolení stavby metra D v Praze, úsek Pankrác – Nové Dvory.  Jako i v mnoha jiných kauzách, i zde byla úloha spolku naprosto zásadní. Podrobnosti včetně kopletního materiálu odeslaného na MHMP naleznete v příspěvku Obyvatelé za pomoci spolku podali námitky k žádosti o povelní staby metra D→

Spolek jakožto účastník řízení podal námitky podjatosti. Je přesvědčen o systémové podjatosti způsobené faktem, že investor stavby (Hlavní město Praha skrze Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.) je v roli jak žadatele, tak zároveň i posuzovatele stavby. Spolek je toho názoru, že shromáždil dostatek důkazů, aby šlo tuto systémovou podjatost označit za prokázanou. To by mělo vést k tomu, že všechny úřední osoby správního orgánu budou vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci, a nadřízený správní orgán bude dále postupoval podle § 131 odst. 4 správního řádu. Více informací včetně samotných námitek naleznete v příspěvku Podání námitek podjatosti k “Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”→

Spolek musí ve stížených podmínkách nouzového stavu reagovat na lavinu oznámení dříve, než uběhnou zákonné lhůty. Prvními kroky jsou přihlášní se do řízení, žádost o korespondenčí nahlížení do spisu a podání námitky podjatosti.  Více informací se dočtete v kopii podání odeslaném datovou schránkou na magistrát Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Oznámení k metru D, která byla vyvěšena během nouzového stavu od 12.3. , je již tolik, že jsme je pro přehlednost shrnuli v jednom samostatného článku. Oznámení si zde můžete prohlédnou či rovnou stáhnout. Horečná aktivita úředníků na metru D během nouzového stavu→

04

Speciální stavební úřad ruší svolané ústní jednání (požadované zákonem) bez náhrady viz oznámení→.  A to již 17.3.2020 stavební úřad upustil od místního ohledání s tím, že mu jsou dobře známy poměry staveniště. Je to jen další ohýbání práva mající za cíl urychlit výstavbu metra, které se může úředníkům, politikům, ale především veřejnosti (žaloby, prodražení) šeredně vymstít.

Spolek se přihlašuje do Stavebního řízení a žádá o jeho přerušení z důvodu Nouzového stavu  →

03

Na úřední desce MHMP a MČ Praha 4 bez ohledu na Nouzový stav vyhlášený vládou ČR bylo vyvěšeno Oznámení o zahájení stavebního řízení metra D s tím, že Ústní jednání (neveřejné) je nařízeno na 18.5.2020.

02

Reportáž Českého rozhlasu týkající se stanice Olbrachtova a komentář nepravdivých tvrzení náměstka Scheinherra naleznete v příspěvku Reportáž Českého rozhlasu ke stanici metra D Olbrachtova

Spolek zorganizoval druhé setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova a Pankrác – shrnutí toho, co se již společnými silami podařilo a co nás teprve čeká. Opět na vyžádání můžeme zaslat Power point prezentaci, kterou spolek odprezentoval přítomným obyvatelům

2019

12

Spolek zorganizoval setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova se zástupci DP a Metroprojekt →

11

Setkání obyvatel Dolní Krče se zástupci Dopravního podniku a firmy Metroprojekt 

02

NOVÉ VEDNÍ PRAHAY NAD PROPASTÍ S NÁZVEM METRO D  →

2018

09

HISTORIE OSMILETÉHO ZPOŽDĚNÍ VÝSTAVBY METRA D  →